Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček 4,5/2021

Bukováček 4,5/2021

 

 

Č.   4,5

 

OBČASNÍK

OBECNÍHO ÚŘADU

 

 

 

 

 

 

 4,- Kč

                     

 

               Měsíc duben,květen  

                                   

 

každé Út 10 - 12

          Čt 10 – 12

v herničce na úřadě Velká Buková.

 • praktická školní příprava
 • příprava předškoláků
 • procvičování
 • výklad látky
 • osobní přístup ke každému

Pro všechny všeho věku (základní škola, střední škola)

Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk….

 

Není nutné se objednávat – stačí přijít.

 

P. Slowik Miroslav – 775600772

Cena 50 Kč/návštěva

 

začátek 1. 7. 2021 – čtvrtek

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková,

které se konalo dne 29. dubna 2021 od 19:00 hodin v kulturním sále u hospůdky  Na Kovárně.

 

Členové zastupitelstva:

Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský, Vladimír Svoboda, Václav Matějovský,

Omluveni :      Doc. Ing. Zdeněk Ledvinka CSc., Eva Nejedlá,  Petr Adamec,

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení minulého ZO
 3. Rozpočtová změna
 4. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 105/6
 5. Změna vyhlášky o poplatcích
 6. Studna pro bytovky
 7. Různé
 8. Diskuze

   

K bodu č. 1: Zahájení

 

Starosta obce přivítal přítomné, přečetl program, konstatoval, že schůze zastupitelstva obce je usnášení schopná, a jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Petr Matějovský

    Ověřovatelé zápisu: Václav Matějovský, Vladimír Svoboda

 

Usnesení č. 1/2021

Zastupitelstvo obce po projednání:

 

Schvaluje – program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková

 Hlasování:   4-pro   0 -proti     0 - zdrželi se

 

K bodu č. 2: Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 17.12. 2020

šestnáctým veřejným zasedáním ze dne 17.12.2020 nebyly uloženy usnesením žádné úkoly  starostovi obce nebo členům zastupitelstva.

 

Usnesení č. 2/2021

 

Zastupitelstvo obce po projednání:

 Bere na vědomí - zprávu o provedené kontrole usnesení z minulého zastupitelstva konaného dne 17.12.2020.

 

 

 

 

K bodu č. 3:  Rozpočtová změna

V prvním čtvrtletí roku 2021 byla  provedena rozpočtová změna č.1. Bylo rozúčtováno v rámci  paragrafů podle potřebných výdajů a celková změna nepřesáhla částku 100 tis. Kč. Nebylo proto nutné schválení  na veřejném zasedání a  postačilo odsouhlasení starostou obce.

Návrh rozpočtové změny č. 2 obsahuje přijetí kompenzačního bonusu (dotace proplacená krajem jako náhrada snížení daňových výnosů – částka 12.615,10 Kč) . Částkou 100.000,- Kč byl  posílen paragraf 3613 nebytové hospodářství (zvýšené náklady na opravu sálu) na úkor  1012 podnikání a restuktur. v zemědělství a potravinářství (provoz rozhledny, nákup mechanizace). Dále bylo provedeno rozúčtování v rámci  par. 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací a par. 6171 Činnost místní správy                                         

  

Usnesení č. 3/2021

 

Zastupitelstvo obce  po projednání

 

Schvaluje:   rozpočtovou změnu č.2

Hlasování:  4 - pro     0 -proti     0 - zdržel se

 

K bodu č. 4 : projednání záměru prodeje pozemku p.č. 105/6

O odkoupení pozemku požádali vlastníci sousedních pozemků a chaty, kteří mají pozemek v nájmu. Pozemek byl podle polohy vyměřen v minulosti pro stavbu chaty. Vzhledem k tomu, že od roku 1987 je v CHKO Křivoklátsko stavební uzávěra pro výstavbu individuálních rekreačních objektů, nebyl zastavěn. Prolomení stavební uzávěry lze jen s malou pravděpodobností předpokládat.

Zastupitelé navrhli ponechat pozemek v majetku obce pro případ možné výstavby a doporučili změny cen  pronájmů a prodeje pozemků.

 

Usnesení č. 4/2021 

zastupitelstvo obce po projednání:         

              

Neschvaluje –  zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 105/6 v k.ú. Velká Buková

Hlasování:  4 - pro    0 -proti    0 - zdržel se

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 5 : Změna vyhlášky o poplatcích

Obec na základě legislativních změn přijala novou vyhlášku o poplatcích v červnu loňského roku. Vzhledem k dalším legislativním změnám je nutné provést úpravy, které je možné řešit pouze změnovou vyhláškou. Změny se týkají  definice zpoplatnění a  osvobození od poplatků, výše poplatku se nemění.  Bylo přečteno celé znění návrhu vyhlášky č. 1/2021.

Usnesení č. 5/2021 

 

zastupitelstvo obce po projednání:        

  Schvaluje    –  Obecně závaznou vyhlášku obce Velká Buková č. 1/2021, kterou se mění  OZV č.2/2020 o místních poplatcích ze dne 8.6.2020

 

Hlasování:  4 - pro    0 -proti     0 - zdržel se

 

K bodu č. 6 studna pro bytovky

Na minulém  VZ byla podána informace o záměrech řešení situace  studny na pozemku p.č 1244. V této věci bylo dále jednáno s projektantem, úřady a  obyvateli bytovek č.p. 99 a č.p. 100. Ze studny je zásoben také dům č.p. 97.  V rámci jednání, na návrh majitelů bytů bylo navrženo  řešení vybudování přípojky  bytovek a č.p. 97 na stávající vodovodní řád obce. Zdroj podzemní vody  na pozemku p.č. 1244 zůstane zachován pro potřeby obsluhy ČOV a jako záložní zdroj pro bytovky a č.p. 97. Pro zdroj bude vybudována nová studna  a původní zhlaví studny bude bezpečně zakryto tak, aby nad ní mohla být zbudována obslužná komunikace pro ČOV.  Obec zadá zpracování projektu samostatné vodovodní přípojky a propojení bude provedeno pravděpodobně v rámci vedení trasy kanalizace  krajskou komunikací nebo v případě nutné potřeby samostatnou trasou v předstihu realizace kanalizace a ČOV.

 

Usnesení č. 6/2021 

zastupitelstvo obce po projednání:             

          

  Bere na vědomí    –  informaci o stavu jednání ve věci studny pro bytovky č.p. 99 a č.p 100  vč. Domu č.p 97

 

K bodu č. 7 : Různé

Ing. Pavel Moucha informoval přítomné :

 

 • Akce  „Velká Buková- posílení vodárenské soustavy“ Od února probíhají práce v terénu. Je osazeno zhlaví vrtu, oploceno ochranné pásmo, osazena část potrubí a uložení kabelu od vrtu k rozhledně, a část podvrtu od vodojemu k rozhledně, pokračují stavební práce na úpravně vody, byla podepsána smlouva o dotaci na 3. mil. Kč a již byla podána žádost o průběžnou platbu dotace.
 • Jsou dokončovány  práce na rekonstrukci interiérů sálu, což je z místa konání VZ snad dostatečně vidět a bude podána žádost o provedení proplacení přislíbené dotace.
 • Projekt ČOV kanalizace a  výtlaku užitkové vody byl pro potřeby vydání stavebního povolení rozdělen na dvě akce  „ Kanalizace a ČOV“ a „Vodovod užitkové vody“ . K vodovodu užitkové vody vydala KHS Rakovník  nesouhlasné stanovisko. Odůvodnění  je nedostatečné a budeme se snažit jednat s odborníky Národního zdravotního ústavu.

V. Svoboda se dotázal na rozsah nákladů na část projektu vodovodu užitkové vody?

 •  
 • Sběr nebezpečného  a velkoobjemového odpadu bude 15.5.2021 od 10: 00 do 12:00 hod.
 • Rozhledna bude otevřena od 3.5.2021
 • V rámci pravomocí starosty jako zaměstnavatele budou zaměstnancům obce  vyplaceny mimořádné odměny za období   mimořádného stavu, kdy zajišťovali chod obce a některé nadstandartní činnosti jako např. nákup a distribuci respirátorů, třídění odpadů, komunikaci s úřady, informace pro občany apod. ve ztížených podmínkách.
 • TJ Roztoky sdělila obci Velká Buková svou připravenost k dodržení svých závazků.  Vzhledem k mimořádnému stavu se dosud nesešla valná hromada, která musí schválit převod majetku. VH je naplánována na květen.

V. Svoboda se dotázal, zda obec učinilaTJ Roztokynějakou další nabídku.

P. Moucha odpověděl: Ano nabídli jsme 10.000,- Kč jako podporu sportua jakopoděkování za spolupráci v době smlouvy a bezproblémového převodu nemovitosti.

 

K bodu č. 8: Diskuze

 

V. Svoboda – na vývěsce obce je vyvěšena veřejná vyhláška o placení daně z nemovitosti, je nějaká změna v platbě?

Odp. P. Moucha -  žádné změny nebyly oznamovány, plátcům budou doručeny složenky poštou.

 

P. Matějovský – je potřeba zajistit svoz plastů každý týden, dvoutýdenní svoz je nedostatečný.

 

M. P – kdy bude obec žádat o dotaci na hřiště ?

Odp. P. Moucha -  nejprve musí mít obec pozemek v majetku, potom zadá projektovou dokumentaci a bude hledat vhodný dotační titul. Je vhodné se poptat u sportovních organizací a majitelů sportovišť na jejich zkušenosti s dotacemi a dodavateli již v předstihu. Bude důležité specifikovat naše požadavky na vybavení hřiště.

 

Pomalu pečená vepřová plec na způsob bratislavské

 

 

Suroviny

800 g vepřové plece,2 cibule,1 uvařená mrkev,kousek uvařeného celeru,

lžíce sádla,2 lžíce hladké mouky,2 lžíce rajského protlaku,cca 500 ml vývaru nebo vody,hrnek mléka,100 ml smetany,pár kapek citronové šťávy,1-2 sterilované okurky,cca 3 lžíce sterilovaného,hrášku,sůl,pepř

 

Postup přípravy receptu

 1. Maso můžeme péct vcelku jen tak, ale je lepší ho osolit, opepřit a srolovat do "rolády". Upevníme a svážeme ho potravinářským provázkem. Rozehřejeme sádlo a maso zprudka ze všech stran opečeme. Vyndáme a do hrnce dáme drobně nakrájenou cibuli a restujeme ji dozlatova.
 2. Přidáme protlak a po krátkém orestování vrátíme maso. Podlijeme  vývarem nebo vodou (aby bylo potopené), pečeme na 140 stupňů cca dvě hodiny i více.
  Maso musí být úplně měkké. Občas polijeme výpekem a podle potřeby podléváme.
 3. Měkké maso vytáhneme, zbavíme provázku a uchováváme v teple. V mléce rozmícháme mouku a přidáme k základu. Promícháme a vaříme 15-20 minut. Omáčku rozmixujeme ponorným mixérem do hladka. Přilijeme smetanu a necháme krátce probublat.
 4. Nakonec do máčky přidáme podle chuti citronovou šťávu a na malé kousky nakrájenou mrkev, celer, okurky a hrášek. Vše prohřejeme a dochutíme solí, pepřem, případně špetkou cukru. Podáváme porci omáčky s plátky masa a knedlíky nebo těstovinami.

………………………………………………………………………………………………………………

 

Buchta - prošívaná deka

Suroviny

2 hrnky polohrubé mouky,1 hrnek cukru moučka,1 hrnek mléka,1/2 hrnku oleje,2 vejce,1 vanilkový cukr,1 prášek do pečiva,2 lžíce kakaa

Náplň:,2 tvarohy,1 vanilkový puding,cukr dle chuti,trochu mléka,+ cukrářský kornout 

Postup přípravy receptu

 1. Normálně smícháte všechny suroviny a nalijete na máslem vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech nebo na pečící papír.
 2. Náplň nalijete do kornoutu a děláte mřížky.
 3. Do trouby na cca 170 stupňů, upečení vyzkoušejte špejlí.

 

 

 

Počasí na Bukové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narozeniny

NAROZENINY v měsíci dubnu oslavili  :

Perníčková J.                       1934

Patera R.   .                          1945

Šretrová A.                          1948

Eidelpes J. .                         1949

Jartimová M.                   1950

Duchoň R..                       1950

  

 

NAROZENINY v měsíci  květnu  oslavili  :

 

Trnka A.                            1934

Tichá J.                              1942

Mikovcová H.                   1947

Duchoňová J.                   1950

Zoul J.                                1955

Kašparová J.                   1957

Vrána A .                         1957

Maršál M.                       1961

Vodičková J.                   1963

Zoul J.                               1963

Hrychová V.                   1964

Vydra J .                          1964

Hůla J.                              1966

Košnarová M.                1966

Perníčková M.               1967

Matějovský P.                1967

 

B l a h o p ř e j e m e!

 

Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdroj

BUKOVSKÁ INZERCE

 

Kadeřnictví

pánské,dámské,dětské.. možnost zakoupení dárkových poukazů.

Kontakt: Štěpánka Matějovská, Velká Buková 49, tel: 602819735

………………………………………………………………………………………………………………………..

Masáže  

Kompletní ošetření pohybového aparátu, elektro léčba, stimulace akupunkturních bodů, baňkování a další…Možnost zakoupení dárkových poukazů.

Kontakt: Alena Dufková – objednávky u p.Šretrové tel: 724774147

……………………………………………………………………………………………………………………..

Krmiva pro zvířata

 Pro psy,kočky, slepice,králíky a další…na objednání do týdne..rozvoz domů. Velký výběr granulí pro psy a kočky.

 kontakt Eliška Šretrová 724774147

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vizážistka

Večerní líčení , denní líčení, svatební líčení,modeláž nehtů gellak

 

Kontakt: Adéla Guldanová, Velká Buková 122,tel: 703 636 066

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Zázračné hadříky a produkty Greenway

 

Produkty od ekologické firmy Greenway, díky kterým vám půjde uklízení samo a navíc bez chemie. Možsnot registrace a nákup za výhodné ceny.

Monika Hrdličková tel:606066158

Eliška Šretrová tel:724774147

 

 

Pokud chcete něco nabídnout k prodeji, můžete poslat nabídku na email:obec@velkabukova.cz

 

 

 

 

                                                 KŘÍŽOVKA

 

 

 

 

 

 V dnešní tajence najdete dokončení dalšího citátu Marka Twaina. Patrně jediný způsob,jak si uchovat zdraví,je jíst,co ti nechutná,pít,co nemáš rád a dělat co….….tajenka

 

Vodorovně:

1.)soukromník(10); 2.)rostlina(6),plazi(4);3) název litru(2),název písmene í(4), osobní zájmeno(3),římsky pětset(1);4.)zdrobněle přikrývka(5), označení metru(1),otravná látka(3),chem.zn.uranu(1); 5.)tajenka(9), ří msky tisíc(1); 6.) ukazovací zájmeno(2),označení poloměru(1),dívčí jméno(4),francouzky přítel(3);7.) pásovec třípásý(4), prvek(3),africká řeka(3); 8.)prominent(3),osobní zájmeno(2),ukazovací zájmeno(2),středová přímka (3); 9.) zastarale která(3),belgické lázně(3), značka jízdních kol(4); 10)státní úřad pro letectví a kosmonautiku USA (4),středočeské město(6);

Svisle:

A.)vize (9),chem.zn.dusíku(1); B.)jednotka délky Maďarska(3),dětské citoslovce(2),primáti(3),chem.zn.sodíku(2); C) těžce pracující(4),

nepříjemnost(6); D.) slovensky nic(3),značka kancelářských potřeb(3), ranní vláha(4); E.)německy já(2),divoké prase (5), hnojivo(3); F.)značka Fordu(2),smažený moučník(7),římsky padesát(1); G.)vodácký pozdrav(4), dobročinnost(6); H.) pohyb při hudbě(5),souhlas(3),zkratka rodinný dům(2); CH. )chlapecké jméno(3), odstoupení(6),státní značka letadel USA(1); I.) člověk milující lidi(7),slovensky jako(3);

NÁPOVĚDA: 6) AMI, 9) SPA, B) OEL, CH) N,

 

 

Obecní úřad Velká Buková nabízí občanům tyto služby :

       ověřování pravosti podpisu                  30,-

            ověřování pravosti listin                        30,-

 kopírování listin:

            1 strana  A 3                                                  4,-

            1 strana A 4                                                  2,-

            2 strany                                                          3,-

           výpis z RT                                                 100,-

           změna trvalého pobytu                           50,-

           psí známka                                                35,-

           jednorázová zn.popelnice                      70,-

           pytle na odpad vč.známky                     95,-

           roční známka popelnice

Půjčení:

           Lešení 1 sada 5,-/den

           Vozík za auto 25,-/den

           Žebřík hliník 10,-/den

           Žebřík výs.kola 15,-/den

           Doprava autem 6,-/km

   Práce s traktorem:

           Práce s čelním nakladačem, s přívěsem   500,-/hod.

           Traktor + mulčovač 600,-/hod.

            Zapůjčení kontejneru 200,-/den

 

Ceny za půjčení jsou platné pro vlastníky nemovitostí v katastrech obcí Velká Buková, Kalubice,Malá Buková

 

Bukováček - místo vydání : Velká Buková

Vydává Obecní úřad Velká Buková , IČO  244 571

Registrováno u   M i n i s t e r s t v a   k u l t u r y

pod evidenční značkou číslo: MK ČR E 10806

Náklad :   70 kusů     Cena :    4,- Kč

Datum vložení: 15. 7. 2021 11:07
Datum poslední aktualizace: 15. 7. 2021 11:08
Autor: Správce Webu

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Vítězslav

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 30 °C 16 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/16 °C
středa 24. 7. déšť 21/14 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Velká Buková