Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
leden 2001

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
leden 2001

Vydáno 23.1.2001
Vážení spoluobčané,
31.12. 2000 skončila epocha druhého tisíciletí. Dovolte mi ohlédnutí a zhodnocení posledního roku tisíciletí. Tento rok začal pro občany Velké Bukové poměrně dobře, protože po dohodě s paní doktorkou Charvátovou začala tato zajíždět do ordinace každou středu v měsíci. V měsíci lednu též začalo jednání o pronájmu budovy čp. 35, který byl zastupitelstvem obce v měsíci únoru schválen. Součástí pronájmu budovy byla i dohoda, že dojde k opravě fasády a její nátěr, což bylo v letních měsících provedeno. Na únorovém zastupitelstvu byl též schválen dodatek programu Obnovy venkova, který jsme rozšířili o bod Komplexní úprava veř. prostranství a žádosti o dotace z programu Obnovy venkova na opravu cesty k hájovně ve výši 114000,-Kč, opravu cesty od Váhy k Líse ve výši 102000,- Kč, úprav návsi ve výši 54000,-. (v dubnu bylo rozhodnuto na MMR, že obec dostane 150000,- na opravu cest). Začalo též první jednání o cyklotrase Rakovník - Křivoklát, která povede přes katastrální území Kalubice podle Rakovnického potoka. V jarních měsících proběhla kontrola hospodaření obecního úřadu, kontrola na využívání peněz poskytnutých z programu na Obnovu venkova na rok 1999 a kontrola ověřování podpisů a pravosti listin. Všechny tři kontroly byly provedeny pracovníky kontrolního oddělení Okresního úřadu a nebyly při nich zjištěny závady. Z kulturních akcí v tomto období proběhl Myslivecký ples, Hasičský bál, Podnikatelský ples, Dětský karneval, Valná hromada myslivců, hasičů a Českého svazu žen a návštěva divadla v Praze a v Rakovníku, takže se dá říci, že bylo v obci poměrně živo. V měsíci dubnu bylo ukončeno zpracování vodohospodářské studie na výstavbu ČOV a kanalizace a začalo sucho. V dubnu spadlo v naší oblasti pouze 7mm srážek za celý měsíc a sucho pokračovalo i v květnu. Toto sucho poznamenalo hlavně zemědělce a zanechalo následky v podobě nižších výnosů obilovin. Vzhledem k propojení obecních studní v předchozím roce občany toto suché období nijak nepostihlo, protože voda v obecním vodovodu až na výjimku jednoho dne tekla pořád (výpadek vody byl zapříčiněn technickou poruchou ve vodárně, která byla během jednoho dne odstraněna). Koncem května proběhlo letecké snímkování obce a možno říci, že se nafocení Velké Bukové, Malé Bukové a Kalubic povedlo. Zmenšené fotografie si řada občanů zakoupila domů. Do počítače na obecním úřadě byl nainstalován program "MISYS" (Místní informační systém), který je velikou pomůckou hlavně při identifikaci pozemků a dá se říci, že mnoho občanů již tohoto využila. Hasičský dobrovolný sbor měl v měsíci červnu první ostrý výjezd v roce k požáru včelína na Malé Bukové. Z kulturních akcí ve druhém čtvrtletí proběhl Na Kovárně seminář na téma "Zodpovědný občan" vedený lektorem PhDr. Jiřím Pehem, Sraz čarodějnic, Pohádkový les a Pouťová zábava.
Přes léto jsme opustili kulturu a začali jsme dělat. Byly postaveny stojany na košíkovou na hřišti, zrekonstruováno dětské hřiště u školy, provedly se nátěry oken v budově školy, hasičské zbrojnice a v čp. 35, na budově školy byl opraven komín (druhý, který hrozil zřícením byl odbourán pod střechu) a byl položen asfaltový koberec na cestu k hájovně a od Lísy k Váze.
V tomto období bylo také provedeno zpracování strategických cílů pro Mikroregion Křivoklát pro potřeby programu SAPARD, a byla navázána spolupráce s firmou EKO-KOM, která nám částečně hradí likvidaci separovaných odpadů (sběrné kontejnery na plasty a sklo). Koncem září skládala naše obec Manské povinnosti na hradě Křivoklátě a soudě podle okresního tisku se tohoto úkolu zhostila dobře. Mezi smutné události roku patří úmrtí spoluobčanů. V roce 2000 nás navždy opustlili pan Josef Pavlíček z Kalubic, pan Josef Zoul a paní Vlasta Jirásková z Velké Bukové. Z radostných událostí roku bylo narození Kateřiny Vokurkové a Anety Rusé.
V říjnu začala probíhat diskuze k reformě veřejné správy a na 12. listopad byly vyhlášeny volby do krajských zastupitelstev. V zimním období byla provedena též údržba a oprava veřejného osvětlení. V listopadu proběhly za nízké účasti obyvatelstva volby a na internetu byly zveřejněny webové stránky obce Velká Buková pod adresou www.krivoklatsko.cz/velkabukova. Z kulturních akcí v závěru roku 2000 proběhlo Posvícení, Pěkná, Poslední leč, seminář k programu SAPARD, Mikulášská zábava a Rozloučení se starým rokem. V rámci Školy obnovy venkova upořádalo regionální sdružení Křivoklátska v průběhu roku 10 seminářů a v rámci Sdružení obcí mikroregionu Křivoklát proběhlo v průběhu roku 5 schůzek, na kterých se řešila společná problematika obcí Křivoklátska. Vážení spoluobčané,
v průběhu roku jsem se na Vás prostřednictvím časopisu Bukováček obrátil s žádostí o pomoc. Poprvé to bylo v souvislosti s dlouho trvajícím suchem s žádostí o šetření s vodou a podruhé po prázdninách s problémem autobusová čekárna a děti. Musím konstatovat, že obě žádosti byly vyslyšeny, pochopeny a splněny. Voda (až na uvedenou výjimku) tekla po celý rok a z čekárny se zase stala čekárna a ne obrazová galerie.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci a do nového milénia Vám popřál hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky a vzájemné ohleduplnosti.
ing. Josef Bumba starosta

O b e c n í   ú ř a d   i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
6.12. proběhla schůzka Mikroregionu Křivoklát, na které se mimo jiné řešilo financování cyklotrasy Rakovník - Křivoklát. Pro obec Velkou Bukovou vyšel požadavek financovat podíl ve výši 1000,- Kč jako spoluúčast obce Mikroregionu.
12.12. - další ze schůzek na CHKO, na kterých se jednalo o výstavbě cyklostezky.
13.12. proběhl v obci Lhota seminář na téma "O etice". Přednášejícím byl PhDr. Šolc.
21.12. zasedání zastupitelstva obce, viz. dále.
31.12. rozloučení se starým rokem u Kaštanu. Již se stalo tradicí, že se občané Velké Bukové loučí se starým rokem. Bylo tomu tak i loni 31. prosince v 17.00 hodin na návsi u Kaštanu. Asi 80 lidí se přišlo podívat na miniohňostroj a popít svařák. Po osmnácté hodině s přáním všeho dobrého do nového roku akce, kterou pořádal Český svaz žen ve spolupráci s Obecním úřadem, skončila.
Žádáme občany, kteří chodí na návštěvy k pí doktorce Charvátové, aby chodili na 13. hodinu, tak ,aby paní doktorka mohla začít ordinovat hned po příjezdu. Děkuji starosta

Tři králové
Po loňské premiéře se i letos dostavili do Městečka Tři králové. Základní škola spolu s mateřskou školou v Městečku a děti z mateřské školy v Rakovníku se v pondělí 7. ledna vypravili spolu s Kašparem, Melicharem a Baltazarem průvodem po vsi, aby za hudebního doprovodu paní Dagmar Pavlíčkové popřáli občanům zdraví a štěstí v novém roce. Na každé "štaci" dostali Tři králové výslužku a na oplátku Baltazar označil křídou stavení písmeny K+M+B. Na závěr se průvod 60ti dětí a asi 25ti dospělých zastavil v místním kostele, kde děti zazpívali za doprovodu varhan koledy. Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Velká Buková pořádalo dne 13. ledna 2001 Myslivecký ples. Ke spokojenosti pořadatelů byl jak se říká "plný dům" a i 120 návštěvníků bylo na druhou stranu spokojeno s hudbou Explose a bohatou tombolou. Sčítání lidu
V roce 2001 proběhne celostátní sčítání lidu. Obec Velká Buková je rozdělena do dvou sčítacích obvodů. Obvod číslo jedna je obec Velká Buková, pro který je jmenována sčítací komisařka paní Romana Kopecká a obvod číslo dvě jsou Malá Buková, Kalubice a katastrálně příslušné samoty a chatové oblasti, pro který je jako sčítací komisař jmenován pan Martin Zelenka. Úkolem těchto komisařů je rozdat do domácností v týdnu od 18.2. do 24.2. sčítací listy a případně vysvětlit občanům nejasnosti ohledně vyplňování listů. Každý občan si vyplní sčítací list a do 10. března jej odevzdá buď na Obecní úřad nebo sčítacímu komisaři. Všichni lidé pohybující se okolo sčítání jsou vázáni mlčenlivostí a při jejím porušení jim hrozí pokuta až 200.000.- Kč. Pokuta ve výši 10.000,- Kč na druhou stranu hrozí i občanům, kteří odmítnou sčítací list převzít a vyplnit. Rozhodující okamžik pro sčítání je půlnoc na přelomu února a března. Protože podle nového daňového financování obcí je rozhodující počet trvale žijících obyvatel v obci, žádáme všechny občany, aby ke sčítání lidu přistoupili zodpovědně a sčítací komisaře respektovali. Sčítací listy budou okamžitě po provedené sumarizaci skartovány a spáleny tak, aby nemohlo být zneužito dat v nich uvedených.
S výsledky sčítání budeme seznámeni v hromadných sdělovacích prostředcích v průběhu roku 2001. Upozornění
do 1.3.2001 je splatný poplatek ze psů. Splatný je buď v hotovosti do 31.1.2001 v kanceláři OÚ a po tomto termínu občané obdrží poštovní poukázku a poplatek bude možno uhradit poštou.
do 31.3.2001 je splatná úhrada za užívání urnového místa. Splatná je buď v hotovosti do 20.2.2001 v kanceláři OÚ a po tomto termínu občané obdrží poštovní poukázku a poplatek bude možno uhradit poštou.
do 31.3.2001 je splatný poplatek za užívání obecních pozemků. Splatný je buď v hotovosti do 20.2.2001 v kanceláři OÚ a po tomto termínu občané obdrží poštovní poukázku a poplatek bude možno uhradit poštou. Kronika
V prosincovém čísle Bukováčku jsme občany informovali o záměru vydat první bukovskou kroniku,která popisuje dění v obci od roku 1826. Zájem projevilo již 10 občanů. Vzhledem k tomu, že vydání bude jednorázové a s dotiskem se nepočítá, žádáme případné další zájemce o přihlášení do konce ledna. Č t e n á ř ů m Z NOVÝCH KNIH :
Miroslav Macháček - Zápisky z blázince
Na počátku roku 1975 došlo v Národním divadle k jednomu z mnoha příznačných dobových průšvihů. Režisér Macháček se pro značné tvůrčí nároky znelíbil místní partajní špičce, zvláště poté, co začal tytéž požadavky klást i na ni. Věc skončila opět v duchu doby, tj. v blázinci. Krátce po celé aféře dne 3. října se náš přední český divadelník ohlásil jako pacient v Bohnicích. Pobyl tam 117 dní.
Kniha Zápisky z blázince je vlastně deníkem z tohoto pobytu. Je to sonda nejen do rozporuplné osobnosti Miroslava Macháčka, ale i do doby, ve které žil. Tato kniha opravdu stojí za přečtení.
Vaše knihovnice J. Bumbová
POČASÍ za měsíc prosinec TEPLOTA: průměrná (1999) + 0,74°C (2000) + 1,01°C
minimální 23.12. - 10,5°C
maximální 13.12. + 12,0°C PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ZA ROK
1999 +8,86° C 2000 + 9,62°C SRÁŽKY:celkové (1999) 29 mm; (2000) 10,7 mm; maximální 29.12. 2,3 mm SRÁŽKY ZA ROK
1999 422,00 mm
2000 507,75 mm
NAROZENINY v měsíci lednu oslavili
Hůla Karel 1922 
Hůlová Marie 1928 
Macáková Milena 1934 
Perníček Miroslav 1935 
Jirásková Jaroslava 1942 
Kubešová Vladislava 1948 
Jirásek Luboš 1951 
Šíp Zdeněk 1951 B l a h o p ř e j e m e !
Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č. 268 o matrikách z roku 1949, neboť byly získány z alternativních zdrojů. Vydáno 23.1.2001
Datum vložení: 23. 1. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2001 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Svatopluk

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, pátek 23. 2. 2024
déšť 7 °C 4 °C
sobota 24. 2. slabý déšť 6/2 °C
neděle 25. 2. jasno 7/0 °C
pondělí 26. 2. jasno 9/1 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2
1
3
Velká Buková