Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
březen 2001

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
březen 2001

Vydáno 21.3.2001
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
 • 5. - 7. března - na obecním úřadě a v některých případech přímo v terénu probíhalo odsouhlasení vnějších a vnitřních hranic obvodu katastru obce Velká Buková, které je nutné zaměřit pro nastávající komplexní úpravu půdy. Všechna jednání proběhla bez větších problémů. Další jednání přímo k pozemkům bude vyvoláno na podzim.
 • 8. března - v Hudlicích proběhla schůzka vznikající pracovní skupiny pro realizaci projektu Regionálního sdružení Křivoklátska pro program SAPARD a ISPA. Ve skupině, která je 18ti členná jsou zástupci jednotlivých mikroregionů, okresních úřadů, zemědělské agentury a podnikatelů. Další jednání této skupiny bude 29. března ve Velké Bukové.
 • 12. března - ministerstvo vnitra zaslalo materiály pro druhé kolo reformy samosprávy. Oproti návrhu v kole prvním, kdy část obcí okresu Rakovník měla přejít na jiná samosprávná území, se situace zjednodušila tak, že pouze obec Lány přechází na kladenský okres - ostatní obce zůstávají pod Rakovníkem. Obec Velká Buková bude spadat pod pověřenou obec III. typu Rakovník, tím padly úvahy z loňského roku, že obec Velká Buková by měla spadat pod pověřenou obec III. typu Nové Strašecí.
 • 14. března - proběhlo jednání s firmou Euroverlag o zařazení propagačního materiálu obce Velká Buková do zpracované propagační brožury okresu Rakovník.
 • 15. března - na obecním úřadě v Roztokách proběhla schůzka obcí mikroregionu Křivoklát. Na programu jednání byla zpráva o hospodaření mikroregionu, sestavení požadavků na potřebu finančních prostředků pro výstavbu ČOV, kanalizací a vodovodů jako podklad k žádosti mikroregionu o dotace v rámci Regionálního sdružení Křivoklátska. Jednalo se o SAPARDU, Czechinvestu a o zpracování publikace Regionální sdružení Křivoklátsko. Byla odsouhlasena půjčka 10.000,- Kč pro Školu obnovy z účtu mikroregionu Křivoklát, která bude mikroregionu vrácena po obdržení dotace.
 • 19. března - začala rekonstrukce WC v budově obecního úřadu
 • 19. března - byly dodány letecké snímky Velké Bukové s pohledem na Křivoklát. Kdo je má objednané, může si je vyzvednout na OÚ. Snímky Kalubic, Malé Bukové a Velké Bukové bez Křivoklátu budou později.

Podnikatelský ples
Dne 23. února proběhl v Hospůdce na Kovárně podnikatelský ples. Na malé účasti asi 70ti účastníků se pravděpodobně podepsal na naše poměry nezvyklý pátek, kdy se ples konal. K pohodě nepřispěla ani náhradní kapela, která hrála za odřeknuvší Fernet. Přesto z plesu odcházelo dosti lidí spokojených z výhry v bohaté tombole.
Do tomboly přispěli:
manželé:
Hornovi, Štefanovi, Kopeckých čp. 29, Kopeckých čp. 56, Líkařovi, Pelcovi, Matějovských st. i ml., Košnarovi, Vránovi, Vostárkovi, Bumbovi;
pánové:
Ivo Šarlingr, ing. Pavel Strnad, ing. Pavel Moucha, Oldřich Hula, Luděk Patera, Bedřich Nejedlý, Jaroslav Knot, Luděk Zíka, Miloš Kohout;
paní:
PhDr. Zdena Růžičková, JUDr. Lenka Růžičková, Zdena Pernicová, Dana Hajduková, Vlasta Švarcová;
firmy:
Mlékárna Kralovice, Lesnická společnost Malá Buková, firma Nejedlý-Nejedlý, WEST;
Pořadatelé srdečně děkují všem, kteří příspěvkem do tomboly přispěli ke zdárnému průběhu plesu.

POZVÁNKA
ČSŽ Velká Buková zve všechny ženy v sobotu dne 31.3.2001 v 19,00 hodin do Hospůdky na Kovárně na
JARNÍ POSEZENÍ ŽEN.
Program výroční schůze:
 1. zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSŽ
 2. plán činnosti na rok 2001
 3. diskuse a občerstvení
 4. předání dárků a závěr
 5. volná zábava
Přijďte určitě v hojném počtu - srdečně zvou pořadatelé.
Výbor ČSŽ Velká Buková

Nabídka kosmetiky a velikonočních dekorací
Zveme všechny zájemce o kosmetiku a velikonoční dekoraci na prodejní akci do budovy OÚ (přízemí - bývalá kancelář OÚ)
v pátek
v sobotu
30.3.2001
31.3.2001
od 16,00 do 18,00 hodin
od 8,00 do 10,00 hodin
od 18,00 do 19,00 hodin
 

Zápis dětí do Mateřské školy Městečko
Ředitelka Mateřské školy v Městečku oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy v Městečku pro školní rok 2001/2002 se uskuteční dne 23. března 2001 v budově MtŠ od 8,00 - do 16,15 hod. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte.
Č t e n á ř ů m
Z nových knih: Lucinda Edmondsová - ZTRÁCÍM TĚ
V polovině šedesátých let odchází mladý nadaný kytarista Noc Daly z irského venkova do Londýna vstříc nejisté hudební kariéře. Štěstí mu mimořádně přeje, brzy založí s dalšími třemi hudebníky rockovou skupinu, stane se jejím mluvčím a symbolem své generace. Náhle však za podivných okolností zmizí a téměř dvacet let po něm není ani stopy. Skupina plánuje na londýnském stadionu ve Wembley monumentální koncert a Noc je nepostradatelný . Objeví se konečně ? Jen jediná osoba může pomoci odhalit tajemství zmizení mladého muže ...
Vaše knihovnice Jaroslava Bumbová

Ministerstvo zemědělství
Č.j. 10861/2001-1000
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů; nařizuje podle § 54 odst. 2 písm c) a odst. 3 veterinárního zákona k ochraně státního území před zavlečením a šířením slintavky a kulhavky na území České republiky tato
mimořádná veterinární opatření
  • Zakazuje se dovoz a tranzit živých sudokopytníků, zejména skotu, prasat, ovcí a koz (dále jen ,,vnímavých zvířat”), dovoz masa, tepelně neopracovaných masných výrobků, tepelně neopracovaného mléka a tepelně neopracovaných mléčných výrobků a ostatních živočišných produktů z vnímavých zvířat, vče
  tně veškerých potravin pro osobní spotřebu ze zemí Evropské unie a Polska.
  Zákaz dovozu se netýká těchto potravin a surovin živočišného původu:
  a) mléka
  • minimálně teplotou 132° C po dobujedné sekundy,
  • při pH pod 7,0 jednoduchou pasterizací (HTST - 72°C po dobu 15 vteřin)
  • při pH 7,0 a vyšším, dvojím tepelným ošetřením (HTST - 72°C po dobu 15 vteřin)
  - pro lidskou spotřebu. které bylo ošetřeno:
  b)
   • nasolení mořskou solí doplněnou 2% uhličitanu sodného trvající 7 dní,
   • základní ošetření vápnem s hodnotou pH 12-13 po dobu 8-10 hod., následované vhodnou neutralizací vápna a ošetření kyselinou s hodnotou pH 1- 3 po dobu 8-10 hod.,
   masných výrobkůn.
   • Zákaz se nevztahuje na surové a vyčiněné kůže, podrobené některému z následujících ošetření:
   Ošetřené kůže musí být účinně odděleny od kůží neošetřených.
     • Chovatelé jsou povinni zkontrolovat stav ochrany svých chovů před zavlečením SLAK
     • zajistit úplnost a neporušenost oploc
     • učinit opatření, která zabrání psům, kočkám, drůbeži, holubům, apod. přistup do provozovny a stájí,
     • umístit dezinfekční zařízení u vchodů - nejlépe ponornou rohož s roztokem 2% louhu sodného. Jako dezinfekční prostředek je rovněž možno použít chlórové preparáty ve 3 - 5% koncentraci. Pokud je teplota pod bodem mrazu je třeba přidat 10% kuchyňské soli,
     • umístit dezinfekční zařízení u vjezdů - průjezdnou vanu naplnit dezinfekčním roztokem, nejlépe 3 - 5% roztokem Chloraminu s přídavkem 10% kuchyňské soli. Místo dezinfekční vany lze zajistit účinnou dezinfekci vozidel při vjezdu, postřikem dezinfekčním roztokem.
     ení chovů,
      
      • Chovatelé jsou povinni mít k veškerým přemístěním a vnitrostátní přepravě vnímavých zvířat veterinární osvědčení vydané okresní/městskou v
      • Chovatelé jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat zabezpečit jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou.
      • Majitelé cirkusů a zvěřinců jsou povinni při přemísťování mimo okres zajistit klinické vyšetření vnímavých zvířat a mít vystaveno na tato zvířata veterinární osvědčení.
      • Soukromí veterinární lékaři jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat provést jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou a uvést výsledek tohoto vyšetření do zdravotního potvrzení.
      • Okresní/ městské veterinární správy jsou povinny při potvrzování veterinárního osvědčení, osvědčit nákazovou situaci v okrese, po provedení kontroly chovu, ze kterého jsou zvířata přemísťována.
      • Zakazuje se pořádání svodů vnímavých zvířat a pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek ke konání svodu.
      • Provozovatelé parkovišť a stravovacích zařízení podél dálnic jsou povinni zajišťovat neškodné odstraňování zbytků jídel (spálením nebo odvozem do asanačního podniku).
      • Provozovatelé letišť a přepravní společnosti jsou povinni zabezpečit:
      eterinární správou.
       
       • neškodné odstraňování zbytků jídel,
       • nainstalovat dezinfekční rohože s účinnou dezinfekcí v místech výstupu cestujících z letadel,
       • zabezpe
       • zabezpečit informaci pro cestující a personál letadel ze zemí EU a Polska o dovozu výše uvedených potravin. Cestující jsou povinni tyto potraviny odevzdat do instalovan
       • instalovat informační tabule v místě likvidace potravin,
       • ukládat konfiskované potraviny v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a zajistit odvoz k neškodnému zpracování (spálení, zpracování v asanačním podniku).
       čit dezinfekci obuvi u cestujících ze zemí EU a Polska s využitím dezinfekčních rohoží, ých nádob v celním prostoru,
       1. U
       2. Na hraničních přechodech všeho typu, včetně turistických zajistí:
       1. Okresní veterinární správy do jejichž územní působnosti patří určený přechod:
         • zabezpečení ukládání konfiskovaných potravin v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a odvoz k neškodnému zpracování (spálení),
         • nainstalování informačních tabulí v místě likvidace potravin,
         kládá se Českým drahám a přepravcům v silniční přepravě zajistit neškodné odstraňování zbytků jídel.
         • nainstalo
         • zabezpečení dezinfekce obuvi u cestujících ze zemí EU a Polska (včetně železniční dopravy) s využitím dezinfekčních rohoží,
         • informaci pro cestující ze zemí EU a Polska o zákazu dovozu výše uvedených potravin a o povinnosti tyto potraviny odevzdat do instalovaných nádob v celním prostoru.
         vání dezinfekčních rohoží s účinnou dezinfekcí v místech vstupu automobilů ze zemí EU a Polska,
         • Obce na jejichž území se nachází určený přechod:
          
          • účinným způsobem kontrolování dodržování stanovených režimových veterinárních opatření na hraničních přechodech včetně železničních a říčních
          • Pohraniční policie ČR a Generální ředitelství cel VIF ČR:
           • Ukládá se přednostům okresních úřadů příhraničních okresů svolat krizové štáby k zabezpečení plnění stanovených úkolů v teritoriu okresu.
           Odůvodnění:
           Uvedená opatření se ukládají, na základě výskytu nebezpečné nákazy slintavky a kulhavky u hospodářských zvířat ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a podezření z výskytu v některých zemích Evropské unie, k ochraně státního území České republiky před zavlečením této n
           Ustanovení bodu 1 - 12 vstupují v platnost 13. 3. 2001 v 00:00 hod.
           ákazy.
           Ustanovení bodu 13 vstupuje v platnost nejpozději 15. 3. 2001 v 00:00 hod.
           Tato mimořádná veterinární opatření se nařizují do 27. března 2001.
           V Praze dne 12. března 2001
           Ing. Jan Fencl
           Ministr zemědělství ČR

           POČASÍ za měsíc únor
           TEPLOTA:
           průměrná (2000) 2,9 °C
           (2001) 1,3 °C
           minimální 25.2. - 12 °C
           maximální 6.2. 10,5 °C

           SRÁŽKY :
           celkové (2000) 33,70 mm
           (2001) 17,40 mm
           maximální 3.2. 5,10 mm

           NAROZENINY v měsíci březnu oslavili:
           Zoulová Marie 1921 
           Červená Jiřina 1927
           Jirásková Františka 1931
           Zýka Rudolf 1932
           Šretr Zdeněk 1937
           Jirásek František čp. 24 1937
           Chrenková Květoslava 1939
           Helebrantová Vlastimila 1940
           Bumbová Jaroslava 1946

           B l a h o p ř e j e m e ! Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.
           V A Ř Í M E
           Dnes jsme si pro Vás připravili další recepty na zpracování králičího masa.
           Citrónový králík
           Potraviny: 1 králík, sůl, pepř, 2 stroužky česneku, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce piniových oříšků, 200ml bílého vína, 1 citron, šťáva ze 2 citronů, 1 lžička oregana, 125ml masového vývaru z kostky, 400g brambor
           Postup: Králíka naporcujeme, osolíme a opepříme. Česnek jemně posekáme a smícháme s 2 lžícemi oleje a piniových oříšků. Porce králíka zprudka opečeme na 2 lžících oleje, přidáme piniové oříšky a česnek a krátce opékáme dál. Přilijeme víno a povaříme 5 minut. Citron rozpůlíme, nastrouháme kůru a druhou půlku nakrájíme na plátky. Kůru smícháme s citronovou šťávou a oreganem a přidáme k masu. Přilijeme vývar a dusíme přikryté poklicí 45 minut. Brambory vaříme asi 25 minut v osolené vodě.
           Králík na smetaně
           Potraviny: rozporcovaný králík ( stačí jen určité části ), čerstvá paprika, 2 lžíce sterilovaného zelí, cibule, mrkev, kousek květáku ( můžeme přidat, ale není nutný ), olej, uzený bůček
           Postup: Do pekáče připravíme jednu papriku nakrájenou na proužky, dvě lžíce sterilovaného zelí, cibuli nakrájenou nadrobno, mrkev na nudličky, lze přidat i kousek květáku. Na zeleninu položíme porce králíka a zalijeme olejem. Podléváme vodou. Pokud nemáte rádi suché maso, pečte králíka současně s plátkem uzeného bůčku.
           Přílohy: brambory, bramborová kaše, knedlík a zelí
           Vydáno 21.3.2001
           , které byly tepelně ošetřené a u nichž teplota v jádře výrobků dosáhla min. 70°C po dobu 30 mi
           Datum vložení: 21. 3. 2001 0:00
           Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2001 0:00

           Obec

           Univerzální překladač

           Překlad (translations)

           Svátek

           Svátek má Vítězslav

           Turistický průvodce

           Křivoklátsko a Rakovnicko

           Certifikát

           Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

           Fotogalerie

           Náhodná fotogalerie

           Odstávky ČEZ

           ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

           Počasí

           dnes, neděle 21. 7. 2024
           jasno 30 °C 16 °C
           pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
           úterý 23. 7. slabý déšť 19/16 °C
           středa 24. 7. déšť 21/14 °C

           Kalendář akcí

           Po Út St Čt So Ne
           1 2 3 4 5 6 7
           8 9 10 11 12 13 14
           15 16 17 18 19 20 21
           22 23 24 25 26 27 28
           29 30 31 1 2 3 4
           Velká Buková