Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
červen 2001

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
červen 2001

Vydáno 21.6.2001
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
 • 29.5. - v Čisté proběhla výborová schůze Sdružení obcí a mikroregionů Křivoklátska. Bylo projednáno doplnění stanov sdružení, podána informace o přiznání dotace na Školu obnovy křivoklátského venkova ve výši 700 000,- Kč. Starosta z Bratronic V. Štěrba seznámil přítomné s návrhem stanov "Zájmové sdružení právnických osob Středočeský venkov"- Toto sdružení se má ustanovit po prázdninách.
 • 31.5. - v hospůdce Na Kovárně proběhlo zasedání zastupitelstva obce - zápis viz dále.
 • 2.6. - proběhl "Pohádkový les".
 • 3.6. - obec Velká Buková se zúčastnila skládání manských povinností panu Jiříkovi z Entenšlanku - křivoklátskému hejtmanovi
 • 5.6. - v Novém Strašecí proběhla porada starostů okresu Rakovník, které se zúčastnil i krajský hejtman pan Bendl.
 • 9.6. - byla uspořádána pouťová zábava.
 • 10.6. - pouť pokračovala výsadbou stromu 3. milénia v lokalitě u Lísy a poté soutěží o přejezd "Bukovské lávky" na místní louži.
 • 14.6. - na Sýkořici proběhla schůzka Mikroregionu Křivoklát. Starostka Křivoklátu ing. Hůlová podala informaci o stavu příprav na vybudování cyklotrasy Rakovník - Křivoklát. Byla podána informace o možnosti prezentace mikroregionu v Rakovnickém deníku (1 strana 1x za měsíc).
 • 19.6. - na OkÚ proběhlo školení pracovníků zodpovědných za vedení evidence obyvatelstva.
  Pohádkový les konaný v rámci DNE DĚTÍ
  ČSŽ děkuje všem sponzorům,kteří pomohli uskutečnit ke dni dětí Pohádkový les a to : OÚ V.Buková, OÚ Křivoklát, OÚ Roztoky, OÚ Městečko, Lesy ČR s.p.lesní správa Křivoklát, závod RAKO, firma REVAL R. a V. Líkařovi, VARI Luděk Patera, SHR Matějovský Václav, Základní údržba zahrad ing. P.Moucha, zednické práce Hrdlička Jaroslav, J+J. Kopeckých - potraviny a p. Eva Nejedlá . I další občané, kteří svými příspěvky rozzářili stovky dětských očí. Zároveň děkujeme všem učinkujícím nejen z Velké Bukové, ale i z okolních obcí,kteří svým důvtipem vykouzlili všechny ty krásné pohádky pro všechny návštěvníky Pohádkového lesa.
  pořadatelky

  Manské povinnosti
  V neděli 3. června od 14 hodin proběhlo na hradě Křivoklátě skládání manských povinností. Obec Velká Buková s družinou 10 lidí vedenou rychtářem přišla složit manskou povinnost, jež představovala: tenata a plátna po celý rok voziti, na zvěř škodlivou líčiti, vozy mazati a tři hajné do lesa posílati. Vše bylo splněno, až na tenatníka, který tenata doma zapomněl. Hejtman nechal okamžitě tenatníka ztrestat vykoupáním v kádi. Hejtmanovu zlobu zmírnila přítomnost "Malé Bukové" (malá Barborka Vostárková) a manská povinnost obce Velká Buková byla uznána za právoplatně splněnou.
  Kdo chce prožít příští rok hezké odpoledne na hradě Křivoklátě, pojďte s námi - velikost družiny není omezena.
  starosta

  Pouť
  Oslava poutě začala v sobotu 9. června "Pouťovou zábavou" v hospůdce Na Kovárně, kde se hrálo od 20.00 hodin až do neděle do rána do půl třetí.
  V neděli v 10.00 byl za účasti asi 30 lidí byl vysazen strom 3. milénia - symbol obce Velká Buková - buk lesní červený. Po krátkém projevu starosty (viz dále) výsadbu stromu provedl pan Josef Hůla z čp. 49 a pan ing. Pavel Moucha.
  Po výsadbě stromu v 11.00 hodin začala na návsi soutěž o přejetí "Bukovské lávky", kterou zorganizovali přátelé mariáše. Obec zakoupila fošny, pan Hrdlička a pan Korhel postavili lávku, pan Kašpar zajistil lanovku a tak asi s půlhodinovým zpožděním, které bylo způsobeno ostychem soutěžících se k závodu zapsat, se přeci jenom začalo jezdit a bylo na co koukat. Soutěž na kole rozjeli domácí borci a v průběhu se přidali i soutěžící z Městečka a Roztok. Nejdále dojel Ondra Knot, kterému chyběly k přejetí 2 m. Po kolech se na trať dlouhou 40 m a širokou 25 cm vydaly dvojice s kolečkem. V této soutěži bylo zřetelné, že některé dvojice si na lávce vyřešily vykoupáním kdejaký spor viz policejní duo, starosta s dcerou nebo duo Praha. Celá soutěž byla zakončena během přes lávku a vyhlášením vítězů. Absolutními vítězi celé soutěže se stali Jára a Petr Knotovi (kolečko) s časem 21 vteřin. Po celou dobu soutěže byla v provozu visutá lanovka přes rybník, která se prakticky nezastavila a z které měli radost nejenom děti ale též "dospěláci".
  Vítězové jednotlivých kategorií dostali hodnotné ceny, na které se vybralo v hospodě do luxfery (přes 800 Kč) a absolutní vítěz obdržel m.j. pohár s věnováním, který daroval obecní úřad.
  Chtěl bych touto cestou poděkovat všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se podíleli na organizaci jak Pohádkového lesa, Manských povinností, Pouťové zábavy, výsadby stromu milénia a Bukovské lávky za odvedenou práci a dle ohlasu obce divácké za rok NASHLEDANOU.

  Strom 3.milénia (proslov starosty)
  Vážení spoluobčané,
  dle Kočkových "Dějin Rakovnicka" obec Velká Buková byla založena v lese bukovém. V hájenství tomto bylo ještě v XVI. století lesů na 7/4 míle zdéli a na 2 míle zšíři. je opatrovali 3 hajní a jim k ruce přidán ještě hajný v Lašovicích. Ti měli přidělený 1 1/2 lánu dědin osevných.Král Václav roku 1386 dovolil Jírovi z Roztok bráti dříví v bukovských lesích k palivu, stavbě i opravám hradu Krakovce.Výsadba tato bylo sice ještě roku 1542 vložena v desky zemské,ale hejtmani křivoklátští již od roku 1484 ji neuznávali a s pány Krakovskými se potýkali. Král Jiří roku 1458 dovolil Janovi z Doupova, aby k užitku dvoru svého ve Všetatech v lesích úřadu bukovského dle potřeby bral, sekal a vozil dříví. Král Vladislav roku 1508 dovolil Borňovi ze Slabec k jeho dvorům v Panoším Újezdě bráti dříví v újezdě bukovském. Všichni páni využili těchto výsad měrou vrchovatou a hrabiví zástavní držitelé Křivoklátska, Petrem Holým počínaje,dílo zkázy dovršili. Mýtili lesy nad potřebu,ale o vysazení jich se nikdo nestaral.
  Protože zde vznikly velké mýtiny v lese bukovém pojmenovala se obec jejíž založení se datuje do poloviny XVI.století Velká Buková. Toliko historie. Dne 10.6.2001 jsme se sešli proto, abychom na začátku třetího milénia vysadili strom - buk - symbol obce, tak aby našim následníkům připomínal,že kdysi zde byli hluboké lesy bukové a pocestným poskytoval příjemný stín při letních toulkách křivoklátskou přírodou.

  Pronájem chat a chalup
  Protože se v katastru obce množí pronajímání chat a chalup za úplatu upozorňuji na existence obecně závazné vyhlášky ze dne 19.8.1997 o "Místních poplatcích" , která nabyla účinnosti 8.9.1997 a ukládá v oddílu III čl. 6,7,8 toto:
  Oddíl III Čl. 6 Poplatek za rekreační pobyt

  Poplatek za rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu ubytovány v obvodu zdejší obce za účelem rekreace, s výjimkou osob, které poplatku nepodléhají nebo jsou od něho osvobozeny.

  1. Sazba poplatku činí: 10,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
  2. Ubytovatel, který poskytuje ubytování, odvede výši vybraného poplatku nejdéle do 15 dnů po ukončení letní sezóny, v ostatních případech do 15 dnů po ukončení kalendářního čtvrtletí.
  Čl. 7

  Poplatku nepodléhají nebo jsou osvobozeny:

  1. osoby nevidomé,bezmocné a držitelé průkazek ZTP/P a jejich průvodci,
  2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
  Čl. 8
  1. Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu.
  2. Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování.Ubytovatel za vybraný poplatek ručí. Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných pro potřeby kontroly správce poplatku a dbát,aby kniha obsahovala tyto základní údaje:
   - jméno, úplnou adresu ubytované osoby,
   - datum narození,číslo OP,popř. číslo cest.pasu
   - den příchodu a den odchodu
   Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.

  Vím, že se leckdo pousměje, protože tato věc se těžko dokazuje, ale existuje dost českých příslovích, která v životě platí. Jedno renovované: "Tak dlouho se pronajímá, až to jednou praskne."
   

  starosta
  Pak se postupuje podle oddílu VI čl. 20, 21, 22. 
  Oddíl VI
  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
  Čl. 20
  1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může včas zvýšit nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
  2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č.337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
  Č.l. 21
  Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech na písemnou žádost poplatky snížit nebo prominout.
  Č.l. 22
  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, budou dlužné poplatky vymáhány dle platných zákonů.

  Č T E N Á Ř Ů M
  Z NOVÝCH KNIH : DANIEL KEYES RŮŽE PRO ALGERNON
  Růže pro Algernon si poprvé získaly čtenáře jako slavná povídka, která se dočkala uvedení v nesčetných antologiích a byla přeložena do mnoha jazyků. Stejně úspěšná byla i jako televizní inscenace a nakonec jako celovečerní film s názvem Charly.
  Kdo rád čte science fiction, určitě bude spokojen.
  Vaše knihovnice - Jaroslava Bumbová

  POČASÍ za měsíc květen
  TEPLOTA: průměrná (2000) + 15,56 °C
  (2001) + 14,73 °C
  minimální 6.5. + 11 °C
  maximální 3.5. + 26,3 °C
  SRÁŽKY: celkové (2000) 43,2 mm
  (2001) 61 mm
  maximální 4.5. 25,9 mm + kroupy

  NAROZENINY v měsíci červnu oslavili :

  Chytrý Jaroslav 1919 
  Sedmerová Pavla 1927 
  Hůla Josef 1934 
  Chrenko Jan 1941 
  Zapletalová Božena 1943 
  Mikulová Helena 1944 
  Černý Miroslav 1947 
  Zelená Ewa 1950 
  B l a h o p ř e j e m e ! Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.

  Dne 2. června 2001 byli na Novoměstské radnici v Praze oddáni
  Renáta Prokýšová, bytem Vnitřní 5, Praha 4, a Petr Korčák, bytem Velká Buková 99.
  Blahopřejeme!

  V A Ř Í M E
  V tomto čísle Vám opět nabízíme několik receptů na grilování.
  Medová cibule
  Potraviny: 24 malých cibulí cca 1 kg, 180g másla, 1 lžička kurkumy, sůl, pepř, 8 lžic medu, 2 lžíce octa, petrželka
  Postup: Oloupeme cibuli. Rozpustíme máslo. Přimícháme kurkumu, sůl, pepř, med a ocet. Na čtvercový list alobalu dáme vždy 3 cibule a z alobalu vytvoříme nahoře otevřený balíček. Opatrně vložíme máslovou směs. Balíček uzavřeme a grilujeme zhruba 20 minut. Podáváme rozbalené.
  Naložené kotlety a drůbeží plátky
  Potraviny: vykostěné kotlety, kuřecí plátky, sůl, česnek, paprika (sladká), pepř, nať z libečku, pažitka, saturejka, olej, ocet
  Postup: Maso naklepeme, lehce posolíme a okořeníme. Koření: utřeme česnek se solí (nezapomeňte, že je maso už osolené), zasypeme paprikou, pepřem posekanou natí z libečku, pažitky a saturejky. Pokapeme olejem a troškou octa, který uvolňuje maso, aby do něj vstoupila chuť koření. Maso zraje 1 - 2 dny v chladničce.
  Přílohy: černý chléb, zelenina, ledové bílé víno
  Obalovaná kuřecí stehna
  Potraviny: pro 4 osoby: 8 kuřecích stehen, 100 g strouhanky, 6 lžic strouhaného parmazánu, 3 lžíce sezamových semen, 3 lžíce hladké mouky, sůl, pepř, 2 vejce, olej
  Postup: Maso omyjeme a osušíme. Vejce rozšleháme. Strouhanku smícháme s parmazánem a sezamovými semeny. Stehna obalíme v mouce, namočíme ve vejcích a nakonec obalíme ve strouhance. Trojobal dobře k masu přitiskneme. Stehna vložíme na 30 minut do lednice. Rošt rožně potřeme olejem a stehna za občasného obracení opékáme 30 - 40 minut.
  PŘEJEME DOBROU CHUŤ !!!
  Vydáno 21.6.2001
Datum vložení: 21. 6. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2001 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Svatopluk

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, pátek 23. 2. 2024
déšť 7 °C 4 °C
sobota 24. 2. slabý déšť 6/2 °C
neděle 25. 2. jasno 7/0 °C
pondělí 26. 2. jasno 9/1 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2
1
3
Velká Buková