Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
leden 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
leden 2002
Vydáno 29.1.2002
Vážení spoluobčané,

1.ledna 2001 jsme vstoupili do třetího tisíciletí. Mohu říci, že vstup byl celkem příjemný ,neboť obec je bez dluhů a na běžném účtu bylo příjemných 182 000,- Kč. Abychom si udělali v novém roce pořádek, začaly v lednu přípravy na sčítání lidu,které proběhlo v měsíci březnu, kdy bylo zjištěno, že obec Velká Buková včetně Malé Bukové a Kalubic má 254 obyvatel. V lednu rovněž proběhla jako každoročně valná hromada hasičů, jejíž jednání bylo o to příjemnější, protože u nás za celý rok nehořelo. Vzhledem k příznivému počasí v měsíci únoru se povedlo propojení studny u kravína a u školy. Toto propojení má posloužit pro zajištění vody v případě krátkodobého výpadku u některé ze studen.
V měsíci únoru též RZ začaly provádět generální opravu rozvodné sítě ve spodní části obce, při níž obec provedla opravu rozvodu veřejného rozhlasu, včetně instalace 1 reproduktoru pro vykrytí zvukem spodní části obce.
V měsíci březnu začaly pro katastry Velká Buková a Kalubice snad definitivní pozemkové úpravy a pokračovala reforma veřejné samosprávy. Naše obec se přihlásila k městu Rakovníku jako obci III.typu pro výkon samosprávy (volit jsme mohli mezi Rakovníkem a Novým Strašecím). V budově obecního úřadu se provedla rekonstrukce WC, tak aby tyto odpovídaly stavebním a hygienickým předpisům. V měsíci březnu nás neminula bohužel ani opatření přijatá v celé republice k zabránění zavlečení slintavky a kulhavky,která se rozšířila na západ od naší republiky.
V měsíci dubnu nás postihla další nemilá událost, a to uzavření ordinace obvodní lékařky. Poslední nepříjemná událost se stala v měsíci červnu, kdy vandalové porazili památník padlých v I.světové válce, který stál u Kalubic. Tím bylo dovršeno staré české přísloví "Do třetice všeho dobrého a zlého" a čekaly nás už jen věci příjemné.
V květnu provedla firma SIBE položení asfaltového koberce na Malé Bukové, byl proveden audit hospodaření obce (bez výhrad), proběhla kontrola OkÚ na zápisy ze zasedání zastupitelstva obce (bez výhrad) a studenti VŠE provedli sociologický průzkum v obci. Na jednání zastupitelstva obce byla schválena změna katastrálních hranic mezi katastry Nezabudice a Velká Buková, Skřivaň a Velká Buková, Kalubice a Velká Buková. Tyto změny byly provedeny proto, aby katastrální hranice byla tvořena přirozenou enklávou a obec Velká Buková na těchto změnách ,co se týče m2 neprodělala, ale ani moc nevydělala.
Z dotací, o které jsme žádali v roce 2001, byla přidělena dotace ve výši 66.000,- Kč na rekonstrukci obecních cest. Zbylé dvě žádosti (oprava VO 40.000,- a rekonstrukce ÚT na obecním úřadu 80.000,-) byly přesunuty na rok 2002. V měsíci červnu jsme ukončili spolupráci s firmou BECKER, která prováděla svoz komunálního odpadu a tento z naší obce začala od 1.7. odvážet firma Cozl. Měsíc červen byl bohatý na kulturní události. Obec se prezentovala na hradě Křivoklát při příležitosti skládání Manských povinností, na místní louži proběhla soutěž "Bukovská lávka", v lese U Vrbiček se konal Pohádkový les, Na Kovárně byla uspořádána pouťová zábava a bylo navštíveno Vinohradské divadlo.
V červenci nás opět navštívila kontrola zaměřená na hospodaření v obecních lesích, která byla opět bez výhrad. Z udržovacích prací na obecním majetku byla provedena oprava polní cesty k Hronířovi, "civilkář" povezl asfaltovou drtí pěšinku do Pustovět a byla opravena fasáda, její natření(včetně dřevěných podhledů) na sále u Kovárny.
V měsíci srpnu byla předána dokumentace pro územní řízení na výstavbu ČOV, výkup pozemků od pí Valdmanové a výškové zaměření trasy sběrného kanalizačního potrubí. V důsledku zatékání do skladu a WC v budově obecního úřadu, byla přeložena panem Jirouškem střecha na tomto přístavku a proběhla rekolaudace budovy školy na kanceláře OÚ, knihovnu a ordinaci praktické lékařky, která začala ordinovat počátkem září. V rámci reformy veřejné správy a tzv. "přiblížení se občanovi" byl odvezen materiál CO (plynové masky) do okresního skladu v Rakovníku.
V měsíci září začala výstavba cyklotrasy Rakovník - Křivoklát, která prochází katastrem Kalubice.
Naše obec se jako součást mikroregionu Křivoklát prezentovala na okresní Všeobecné regionální výstavě.
Závěrem roku se nám ještě povedlo provést nátěry zábradlí okolo rybníka, u vývěsky a parkové lampy VO. Vzhledem k počasí jsme nátěr vysokých stojanů VO přesunuli na rok 2002. 
Loňský rok byl poměrně bohatý na kulturní akce v obci. Kromě již jmenovaných v měsíci červnu, proběhly chronologicky seřazeny tyto akce :
Myslivecký bál,Hasičský bál, Podnikatelský ples, Seminář SAPARD, Čarodejnice, Jardovská zábava, Dětský karneval, Posvícení, Pěkná, Poslední leč, Mikulášská zábava a Rozloučení se starým rokem.
V lednu a červnu bylo ještě navštíveno Vinohradské divadlo.
Mezi smutné události v obci vždy patří úmrtí spoluobčanů. V loňském roce jsme se navždy rozloučili s paní Alžbětou Ondráčkovou a Helenou Trousilovou.
Z radostných událostí bylo narození Kristýny Beranové, Kateřiny Šretrové a Jakuba Borče.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci v roce 2001 a do náročného roku 2002, ve kterém nás čekají troje volby,Vám popřál hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky a vzájemné ohleduplnosti.
ing. Josef Bumba - starosta

O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
  • 20.12. konalo se veřejné zasedání zastupitelstva obce (viz zápis).
  • 8.1. v Praze proběhl seminář fondu ŽP, na kterém byli účastníci informováni o možnostech získání finančních prostředků.
  • 11.1. naši obec navštívila skupina 12 irských farmářů, kteří si prohlédli farmu pana Matějovského, provozovnu firmy REVAL a v zasedací místnosti obecního úřadu proběhla hodinová diskuse na téma zemědělství.
  • 15.1. od 13,00 hodin proběhla na obecním úřadě schůzka obcí mikroregionu Křivoklát. 7 zúčastněných starostů se dohodlo řešit problematiku čistoty odpadních vod v mikroregionu komplexně. Zástupce firmy PRESSKAN nabídl možnost svedení odpadních vod do čističky v Roztokách, která po rekonstrukci má vyhovující kapacitu. Odpadlo by tak budování čističek v každé vesnici. Na této myšlence se bude dále pracovat.
  • 21.1. na obecním úřadě proběhla další schůzka k pozemkovým úpravám. Vlastníci lesů byli seznámeni s vytýčenými hranicemi svých pozemků a po odsouhlasení hranic pozemků se sousedy budou hranice vyznačeny trvale mezníky.


Informace o počtu obyvatel v obci Velká Buková, Kalubice, Malá Buková za rok 2001
stav k 1.1.2001

  celkem žen mužů
celkem 254 118 136
Malá Buková 10 4 6
Kalubice 26 12 14
Velká Buková 218 102 116


stav k 31.12.2001

  celkem žen mužů
celkem 254 121 133
Malá Buková 11 5 6
Kalubice 26 12 14
Velká Buková 217 104 113

Žádáme majitele psů,aby za ně uhradili poplatek na rok 2002. Popřípadě nahlásili změny - pokud psa již nemají. Děkujeme.
K N I H O V N A
Z nových knih: Jana Šípová - Modré housle
Román "Modré housle", z nakladatelství AJKA Hradec Králové, je z edice "Z tajemství babiččiny knihovny".
Je to příběh mladého malíře, který se na první pohled zamiloval do mladé ženy Julky. V tomto románu nechybí ani kriminální zápletka,kterou se právě mladý malíř Borek snaží vyřešit.
Přijďte si vypůjčit tuto knihu a dozvíte se, jak vše dopadlo.
Knihovna bude letos otevřena v liché týdny ve středu : od 15,00 hod. do 16,00 hod.
Vaše knihovnice Jaroslava Bumbová
S B O R D O B R O V O L N Ý CH H A S I Č Ů    V E L K Á B U K O V Á
pořádá dne 9.2.2002
H a s i č s k ý b á l v restauraci Na Kovárně.
K tanci a poslechu hraje skupina ORION . Začátek ve 20.00 hod. Tombola
Vstupné 50,- Kč

Překlad kroniky
Oznamujeme zájemcům o překlad kroniky Velké Bukové z předminulého století, že tato vzhledem k určitému zdržení při překladu bude hotova až v letošním roce v létě.
Tímto se všem zájemcům omlouváme. starosta
POČASÍ za měsíc prosinec
TEPLOTA: průměrná (2000) + 1,01 °C
(2001) - 1,98 °C
minimální 24.12. - 11 °C
maximální 6.12. + 6 °C
roční průměrná 2000 + 9,62 °C
2001 + 8,53 °C

SRÁŽKY : celkové (2000) 10,70 mm
(2001) 44,80 mm
maximální 29.12. 9,9 mm
roční úhrn: 2000 507,75 mm, 2001 638,5 mm
NAROZENINY v měsíci lednu oslavili :
Hůla Karel 1922
Hůlová Marie 1928
Macáková Milena 1934
Perníček Miroslav 1935
Jirásková Jaroslava 1942
Kubešová Vladislava 1948
Jirásek Luboš 1951
Šíp Zdeněk 1951
B l a h o p ř e j e m e !
Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.
5.prosince 2001 se v naší obci narodil Jakub Borč. Vážil 2,90 kg a měřil 47 cm. B l a h o p ř e j e m e !
Vydáno 29.1.2002
Datum vložení: 29. 1. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Milan

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 27 °C 12 °C
středa 19. 6. slabý déšť 22/12 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 25/10 °C
pátek 21. 6. polojasno 24/15 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Velká Buková