Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
březen 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
březen 2002
Vydáno 21.3.2002
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
 • 28.2. náš spoluobčan pan Josef Hůla oslavil 85.narozeniny
 • 8.3. na obecním úřadě proběhla schůzka zástupců Regionálního sdružení Křivoklátsko a Sdružení mikroregionů a obcí Křivoklátska (SMOK) za účelem přípravy Valné hromady. Schůzky se zúčastnila ing. Hartychová z agentury SAPARD, která informovala přítomné o novinkách v tomto programu
 • 9.3. v Bratronicích proběhla Valná hromada SMOK. Na Valné hromadě proběhly volby, ve kterých se rozhodlo že novým předsedou Sdružení bude pan ing. Vladimír Štěrba (starosta) z Bratronic a sídlo sdružení bude v Bratronicích. Obec Velká Buková stvrdila zachování příslušnosti ve Sdružení.
 • 9. 3. večer proběhl podnikatelský ples - viz dále.
 • 11.3. na finanční úřad bylo podáno daňové přiznání za rok 2001
 • 13.3. jednání s LČR o vyčištění loužku Trněný, který je "taky lidmi" zaneřáděn odpady. Výsledkem jednání bylo, že LČR provedou vyčištění a obec V. Buková se finančně spoluúčastní cca 3.000,- Kč
 • 14.3. provedena revize hasicích přístrojů v majetku OÚ
 • sdělení pro zájemce o překlad kroniky - práce se chýlí ke konci - letos v létě určitě bude

Podnikatelský ples
Dne 9. března 2002 od 20,00 hodin proběhl v hospůdce Na Kovárně podnikatelský ples, který se oproti loňsku vydařil. K dobré pohodě hrála skupina FERNET a tak si 90 spokojených účastníků rozneslo kolem 1/2 4 ráno, kdy zábava skončila, výhry z pestré tomboly. Po tombole vznikl na sále i čilí obchodní ruch - sada nářadí byla vyměněna za špalek, špalek za fůru hnoje ...
Do tomboly přispěli : manželé Hornovi, Štefanovi, Kopeckých čp.29,Kopeckých čp.56, Líkařovi, Pelcovi, Matějovských st. i ml.,Košnarovi, Vránovi, Vostárkovi, Bumbovi, Mouchovi, Hrdličkovi, Pálkovi, Rolcovi
pánové Ivo Šarlingr, ing. Pavel Strnad, Oldřich Hula, ing. Tomáš Vejdovský, Luděk Patera, Radouš Patera, Luděk Zíka, Bedřich Nejedlý, Jaroslav Knot, Jan Simandl, Miroslav Jirásek, Mgr.Ota Černý paní PhDr.Zdena Růžičková, JUDr. Lenka Růžičková, Jana Samašová, Miluše Hrdličková
firmy Mlékárna Kralovice, LČR

Pořadatelé srdečně děkují všem, kteří příspěvkem do tomboly přispěli k zdárnému průběhu plesu.
Výroční zpráva
Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obec Velká Buková vydává tuto "Výroční zprávu" :
1. Obec Velká Buková neobdržela v průběhu roku 2001 žádnou žádost o poskytnutí informace.
2. Obec Velká Buková zveřejňuje informace dálkovým přístupem (internetem) na webové adrese: http://www.krivoklatsko.cz/velkabukova

POZVÁNKA
ČSŽ Velká Buková zve všechny ženy ve středu dne 17.4.2002 v 19,00 hodin do Hospůdky na Kovárně na JARNÍ POSEZENÍ ŽEN.

Program výroční schůze :
 1. zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSŽ
 2. plán činnosti na rok 2002
 3. příprava nových voleb
 4. diskuse a občerstvení
Přijďte určitě v hojném počtu - srdečně zvou pořadatelé.
Výbor ČSŽ Velká Buková
POZVÁNKA
Dne 6.dubna od 20,00 hodin pořádají odpůrci kouření v hospůdce Na Kovárně 1.nekuřácký bál.
Tuto akci podpoří VZP, zdravotní pojišťovna Metal - alianz a Ministerstvo zdravotnictví. Bálu se mohou zúčastnit i kuřáci s tím, že kouřit budou chodit pod smrk. Pořadatelé všechny srdečně zvou.
Obec Velká Buková nabízí k odprodeji z majetku obce :
pilu (spálený motor) 2.500,- Kč
okružní pilu (torzo) 1.000,- Kč
míchačku (prasklá převodová skříň) 2.500,- Kč
Našel se fabkový klíč (samotný na kroužku s modrým značením) - majitel si ho může vyzvednout v kanceláři OÚ.
K N I H O V N A
Milí čtenáři,
s nadcházejícím jarem Vám přeji hodně zdraví, radosti, svěžesti a lásky. Také samozřejmě bohatou pomlázku. Děvčatům přeji, aby k nim byli kluci při mrskačce ohleduplní.

Knihovna bude letos otevřena v liché týdny ve středu : od 15,00 hod. do 16,00 hod.

Vaše knihovnice Jaroslava Bumbová
KRONIKA ROK 1967
V úvodu zápisu tohoto roku bych uvedl, případně upřesnil některé údaje týkající se obce. V současné době je v obci 101 popisných čísel s 300 obyvateli. Do katastru obce patří osada Malá Buková a několik samot a vzhledem k tomu, že jím protéká řeka Berounka i rekreační středisko "Višňová",kde je postaveno 70 chat. Obec je možno nazvati obcí zemědělskou, neboť většina lidí v zemědělství pracuje a je zde stále sídlo JZD Bučina, které zahrnuje i obce Kalubice a Roztoky. V osadě Malá Buková je sídlo polesí, které obhospodařuje 2000 ha lesa. Občané, kteří nepracují v zemědělství,dojíždí do zaměstnání do továrny "Nářadí" v Roztokách a do různých závodů do okresního města Rakovníka. Ze společenských organizací je v současné době v obci Sokol, Svaz mládeže, Svaz žen, Místní požární jednota a Myslivecké sdružení "Bučina".

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
V tomto roce bylo velmi iniciativně pokračováno v pracích na obecním domě č. 6, bývalé kovárně, která byla dokončena. Toto přebudování si vyžádalo celou vnitřní přestavbu a byla to práce velmi náročná. Vznikla tím velká místnost na promítání filmů, zřízena byla i místnost pro mandlování prádla a holičskou provozovnu. Před vstupem do místností bylo postaveno závětří. Byla opravena venkovní fasáda, střecha a okapové žlaby, takže se z tohoto starého objektu stal hezký domek. Konají se zde občanské schůze a promítají v zimním období filmy. Celková oprava tohoto domu, který nese název "Na Kovárně" stála 33.059,75 Kč.

NÁRODNÍ ŠKOLA
Nejdůležitějším úkolem pro svou naléhavost bylo provedení fasády na Národní škole. Tato budova byla zevně již velmi zchátralá a tato akce byla velmi nutná. Současně bylo postaveno i závětří u zadního vchodu do budovy. Celá tato náročná práce se vyžádala mnoho brigádnických hodin, výsledek je velmi uspokojivý a budova působí hezkým dojmem. Ředitelkou školy byla i v tomto roce pí. Jiřina Pinkasová. Ve školním roce 1966 - 1967 navštěvovalo školu 18 dětí, z toho 9 hochů a 9 děvčat. Současně při úpravě fasády školy byla sejmuta deska se jmény obětí I.světové války z řad místních občanů a opět již vsazena nebyla, neboť v příštím roce má být uprostřed obce v místech, kde stávala obecní váha postaven pomník obětem obou světových válek. Obrázek školy je nakreslen na titulní straně zápisů tohoto roku. Pokud jde o ostatní zvelebovací akce bylo upraveno okolí zvoničky, objekt, který je chráněn památkovým úřadem. Byl zpevněn břeh, na kterém zvonička stojí a zarourován příkop v délce 25 m se zabudováním roštů pro odtok vody. Dále byl zarovnán příkop u výtokového stojanu u požární zbrojnice v délce 12 m a příkop od požární zbrojnice směrem k hořejší části obce v délce 30 m. V tomto roce byl Stavbami silnic Beroun proveden bezprašný povrch vozovek v délce 1500 m a současně započato i s úpravou prostranství kolem rybníka v hořejší části obce, který byl porušen provedením rozvodu vody k požární zbrojnici. Rozvod pitné vody byl v tomto roce proveden od vodárny na návsi až k obytnému domu č. 69. Pokud jde o veřejné osvětlení byly zabudovány 2 ks výbojek a provedena oprava. V prostoru obce bylo instalováno 5 ks laviček, sloužících k odpočinku občanů. V obecním domě čp. 35 byla dokončena úprava okrasné zahrádky a proveden nátěr plotu a vrat. Místní národní výbor zřídil svým nákladním autem autodopravu pro místní občany.

SOUTĚŽ
Krajský deník Svoboda vyhlásil v tomto roce tzv. zimní soutěž o znaky měst a obcí, do které se z celého kraje přihlásilo 100 obcí, mezi nimi také naše obec. Znak naší obce, který zde přikládám ,byl vytištěn podle návrhu našich občanů bratří Františka a Lubomíra Zíky. Znak symbolizuje obec. lesy, v popředí zvýrazněným bukem a v levém horním rohu znaky dokládající, že jde o obec zemědělskou.
Na plenárním zasedání MNV v měsíci březnu předal předseda ONV Václav Opat odměnu 25.000,- Kč za vyhodnocení "Vzorné obce" v rámci Středočeského kraje za rok 1965. Kromě naší obce byly na okrese tímto titulem odměněny ještě obce Nové Strašecí, Jesenice a Šanov.
Dne 5. května na slavnostním plenárním zasedání k 22. výročí osvobození naší vlasti, které se již konalo v místnosti budovy "Na Kovárně" byl obci předán titul vzorná obec okresu Rakovník za rok 1966 s odměnou 10.000,- Kčs.

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
Jednotné zemědělské družstvo Bučina hospodařilo v tomto roce na 543 ha půdy, z toho bylo 423 ha půdy orné. Ke konci roku mělo 118 řádných členů, z toho 73 stálých pracovníků, 27 příležitostných a 18, kteří v družstvu nepracují. Kromě toho mělo 4 zaměstnance. V tomto roce nebyla prováděna žádná investiční výstavba, pouze byla zařazena do užívání dostavěná kůlna na stroje a čerpadlo pohonných hmot, oboje částkou 278 tis. Kčs. Nových strojů bylo zakoupeno za 182.0000,- Kčs. Pro družstvo byl tento rok v hospodaření velmi úspěšný, neboť dosáhlo rekordních peněžních tržeb za celou dobu svého trvání. Zvýšené náklady však družstvo připravily o nejlepší efekt posledních let. Z tržeb největší podíl - 67% vykazuje živočišná výroba - tržby za zvířata. JZD dosáhlo za tento rok čistého zisku 440.000,- Kčs. V tomto roce bylo dosaženo těchto hektarových výnosů : pšenice 27,6 q, žito 22,7 q, ječmen 30,5 q, oves 35,2 q, brambory 103 q, mák 2,07 q. Počet ovocných stromů v družstvu byl následující: jabloně 180 ks, hrušně 40 ks, švestky 650 ks, třešně 30 ks, višně 35 ks a ořešáky 15 ks.
K oslavám 1. máje se sešlo celkem 58 občanů, kteří odešli do obce Roztoky, kde bylo soustředění několika obcí před n. p. Nářadí, odkud se průvodem odešlo na Křivoklát, kde proběhla oslava tohoto svátku. Při příležitosti oslavy "Dne vítězství" 9. května byl uspořádán celou obcí průvod k domku našeho rodáka Fr. Skleničky, který zahynul v koncentračním táboře. Zde promluvil člen Svazu protifašistických bojovníků. Dne 5. května bylo uspořádáno slavnostní plenární zasedání národního výboru u příležitosti oslav 22. výročí osvobození naší vlasti. Tato slavnostní schůze byla zahájena kulturním programem pionýrů naší školy pod vedením pí Pinkasové.
V měsíci únoru při výroční členské schůzi Čsl. červeného kříže byla provedena beseda s obvodním lékařem dr. Konečným z Křivoklátu. Svaz čsl.žen uspořádal v lednu pro děti karneval, který byl velmi zdařilý a mnoho dětí bylo v maskách. V měsíci prosinci pak uspořádal Mikulášskou zábavu pro děti spojenou s nadílkou. Dne 5.března byla k oslavám MDŽ uspořádána zábava s pohoštěním pro ženy.

Z tanečních zábav byly v tomto roce tři plesy a sice v měsíci lednu ples myslivců a požárníků a v únoru ples sokolský. Dále pak ještě Josefovská zábava a taneční zábavy o pouti a posvícení.

Sbor pro občanské záležitosti, tak jako každým rokem prováděl blahopřání k svatbám, vítání novorozeňat a projevy soustrasti při úmrtí. Krom toho blahopřál následujícím občanům k dosažení vyšší věkové hranice : Václav Červený 70 let, Josef Matějovský 70 let, Ferdinand Kuščák 75 let, Rudolf Svoboda 85 let, Antonín Donda 70 let, Františka Blahníková 85 let, Terezie Hasalová 70 let, Emilie Prošková 75 let a Kristina Blahníková 80 let.

Počasí bylo hned zpočátku roku proměnlivé. Po Novém roce bylo sychravé a deštivé, pak se stupňovaly mrazy až kolem 10.ledna dostoupily 20oC. Za pár dnů však byla znovu obleva a mírné počasí. Na horách však bylo velké množství sněhu a z tisku jsme se dozvěděli, že v Krkonoších byl překonán rekord ve vrstvě sněhu z r. 1907, bylo ho až 2,5 m. Důkazem toho, jak teplé bylo počasí bylo i sdělení Meterologického ústavu v Praze, kde byla 3. února naměřena nejvyšší teplota tohoto dne za posledních 200 let a sice 11,7 oC. V tyto dny již kvetly kočičky a příroda jako by se probouzela i když v dalších měsících bylo velmi proměnlivo.

V noci z 20. na 21. února se strhla silná bouře s kroupami, která v republice napáchala mnoho škody, v naší obci však nikoliv. Avšak 24.února, kdy bylo krásné počasí se náhle k večeru strhla vichřice, jaká nemá dlouho pamětníka. Na mnoha domcích byly poškozeny střechy a mnoho škody bylo způsobeno v lesích, neb popadalo mnoho stromů.

Dne 19. listopadu se stala na cestě "Za luhem" tragická nehoda. Zaměstnanec JZD Josef Pavlíček z Kalubic havaroval zde traktorem, zranil se a večer v nemocnici zemřel. Byl to mladý chlapec,který před pár měsíci přišel z vojny. Jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho občanů.

SŇATKY
Pavel Kaftan - úředník , z obce - Eva Konšelová - Hlubočany u Vyškova bydlí zde

NAROZENÍ
Morda Vladimír - čp. 29, Matějovský Petr - čp. 13, Perníčková Miroslava - čp.53, Hůlová Helena - čp. 46 

ZEMŘELÍ
Donda František - hajný v.v. 61 let
Šíma Antonín - důchodce čp. 48
Svobodová Anna - v domácnosti 44 let

OPIS KRONIKY ROK 1967 (neupravováno) .
POČASÍ za měsíc únor

TEPLOTA: průměrná (2001) + 1,31 o C
(2002) + 3,82 o C
minimální 15.2. - 5 o C
maximální 2.2. + 13 o C


SRÁŽKY : celkové (2001) 17,4 mm
(2002) 47,3 mm
maximální 12.2. 12,6 mm

NAROZENINY v měsíci březnu oslavili :
Zoulová Marie 1921
Červená Jiřina 1927
Jirásková Františka 1931
Zýka Rudolf 1932
Šretr Zdeněk 1937
Jirásek František čp. 24 1937
Chrenková Květoslava 1939
Helebrantová Vlastimila 1940
Bumbová Jaroslava 1946

B l a h o p ř e j e m e !

Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.

Omlouváme se tímto oslavenkyni paní Jaroslavě Kopecké za neúplné uvedení jejího jména v minulém čísle Bukováčku.
PEČEME
Ořechové řezy s krémem
5 vajec krém: 150 g moučkového cukru 1 1/2 balíčku vanilkového pudinku
50 g mletých ořechových jader 200 g másla
120 g hladké mouky 450 ml mléka
marmeláda 150 g moučkového cukru
ořechová jádra a ovoce vanilkový cukr
na ozdobu
poleva :
250 g moučkového cukru
2 lžíce rumu
Vejce ušleháme s moučkovým cukrem v lehkou hustou pěnu, lehce vmícháme mouku a ořechy, těsto nalijeme na vymaštěný, hrubou moukou vysypaný plech, povrch uhladíme a volný konec těsta zahradíme složeným pruhem svačinového papíru nebo alobalu. Upečeme je ve středně vyhřáté troubě (200 oC). Vychladlý plát rozkrojíme na 3 pruhy, oba krajní pruhy potřeme tence marmeládou, potom větší částí krému, položíme je na sebe a pokryjeme třetím pruhem(původní vrchní stranou dolů). Strany rovně zařízneme, potřeme částí krému a posypeme mletými ořechovými jádry. Horní plochu potřeme polevou (prosátý cukr rozetřeme s rumem) a po zaschnutí ozdobíme zbylým krémem(hvězdičky) a pocukrovanými vlašskými ořechy a ovocem.
Příprava krému : V části mléka rozmícháme pudinkový prášek, vlijeme je do ostatního horkého mléka, za stálého míchání uvedeme do varu a povaříme minutu. Krém vychladíme za častého zamíchání, přeložíme do šlehače, přidáme moučkový cukr, rum, vanilkový cukr a šleháme. Při tom přidáme po kouscích změklé máslo a ušleháme v lehký krém.
Vydáno 21.3.2002
Datum vložení: 21. 3. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Mikuláš

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
skoro jasno 2 °C -1 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-3 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 3/2 °C
sobota 9. 12. zataženo 3/2 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Velká Buková