Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
duben 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
duben 2002

Vydáno 19.4.2002
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
  • 26.3. s Českou pojišťovnou byla zkonzultována pojistná smlouva na obecní majetek .Z majetku máme pojištěno : dřevěná autobusová čekárna, budova OÚ, čp. 35, garáž čp. 35, stará hasičárna, nová hasičárna, budova Kovárny se sálem, obě vodárny, Kalubice - bývalý OÚ. Dále je sjednáno pojištění na soubor movitých věcí (vybavení OÚ) proti krádeži a pojištění odpovědnosti za škodu.
  • 28.3. v Nezabudicích proběhla schůzka mikroregionu Křivoklát, na které se dohodlo, že mikroregion požádá na podzim o dotaci na opravy obecních komunikací z prostředků programu SAPARD.
  • 2.4. proběhlo místní šetření stížnosti pana Chytrého na přítomnost vody v jeho sklepě, která mu tam údajně teče od sousedů. Místním šetřením za přítomnosti přednosty OkÚ bylo zjištěno, že stížnost pana Chytrého je neopodstatněná v tom bodě, že mu voda teče do sklepa od sousedů.
  • 9.4. proběhlo stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení na parcele za paní Macákovou, kde by se od května měl začít stavět rodinný domek.
Volby 2002
Stanovení počtu členů okrskové komise
Pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR,
konané dne 14. a 15. června 2002 
stanovuji počet členů okrskové volební komise na 5.
Jmenování zapisovatele
Pro volby konané dne 14. a 15.června 2002 jmenuji zapisovatelku
paní Blanku Kopeckou, bytem Velká Buková čp. 29.
Ing. Josef Bumba

Nekuřácký bál

V sobotu 6. dubna se konal v hospůdce Na Kovárně nekuřácký bál. Přes počáteční rozpaky se nakonec sešlo přes 40 lidí a od 21 hodin se hrálo až do 1/4 na 3 do rána. Na sále nebyla vykouřena ani jedna cigareta a zřejmě proto, že bylo na sále dobře vidět, předvedl po půlnoci místní exibicionista přítomným ženám striptýz.

Mariáš
Mariášnická obec pořádá v sobotu 20.4.2002 od 17,00 hodin v hospůdce Na Kovárně Turnaj ve voleném mariáši. Prezentace zúčastněných je od 16,30 hodin.

Jardovská zábava
V sobotu 27. dubna se koná v hospůdce Na Kovárně od 20,00 hodin Jardovská zábava. K tanci a poslechu hrají manželé Vaškovi.
SEPARACE ODPADŮ - co odkládat do kontejnerů :

plasty :PET lahve od nápojů, ostatní plastové obaly,lahve , igelity,sáčky,tašky,folie , kelímky,misky,kbelíky, hračky a jiné plastové výrobky, bakelity,laminované pryskyřice, pěnové polystyreny,molitany, obaly od stolních olejů, krabice od mléka,džusů, vícevrstvé obaly(např. od polévek), vícevrstvé obaly(např. od polévek), vícevrstvé obaly(např. od polévek)
do kontejneru nepatří : jednorázové pleny, obaly od maziv, linoleum, jiné neplastové odpady

sklo : nevratné lahve bez uzávěrů, sklenice od kompotů, lahvičky od kosmetiky, lahvičky od mycích prostředků, okenní skla, tabulová skla ze skříní, skleněné nádobí, skleněné střepy
do kontejneru nepatří : skla s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky, automobilová skla, keramika, porcelán, obaly od chemikálií a barev, jiné neskleněné odpady

RADONOVÝ PROGRAM 2002 
Vzhledem k narůstajícímu zájmu občanů získat informace o radonové problematice považuje Okresní úřad Rakovník, referát regionálního rozvoje, za vhodné využít regionálního tisku k poskytnutí základních údajů o radonovém programu.
Program vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu, který je prováděn na základě usnesení České republiky příslušnými orgány státní správy, je připraven i na letošní rok.
Stejně jako v předchozích letech (letos však zcela nepochybně naposledy) bude radonový vyhledávací program zajišťovat na území našeho okresu Okresní úřad Rakovník, referát regionálního rozvoje.
Smyslem průzkumu v existujících stavbách je za pomoci obyvatel okresu vyhledat budovy, v nichž koncentrace radonu v ovzduší převyšuje doporučené hodnoty. Republikový průzkum je zaměřen na oblast s vyšším radonovým rizikem, přičemž území okresu Rakovník je zařazeno do středního radonového rizika a některé jeho části jsou zařazeny podle prognózních údajů do vysokého radonového rizika.
Kromě pronikání radonu ze země (z podloží do vnitřního prostředí budov) může být příčinou jeho výskyt v ovzduší místností i použití nevhodných stavebních materiálů (popílku, škváry) pro jednotlivé stavební konstrukce (podlahy,stěny,stropy).
V rámci vládního radonového programu se měření v ovzduší místnosti provádí pomocí stopových detektorů a slouží tak ke stanovení roční koncentrace radonu.
Z výše uvedeného vyplývá, že měření stopovými detektory (mají velikost větší mince) je roční a důležitou informací pro občany je to, že tato služba je poskytována zcela bezplatně.
Podrobnější informace o radonovém průzkumu, o nebezpečí radonu, o detektorech a také zejména o základních pravidlech pro výběr obcí a pro výběr měřených budov je připraven podat občanům našeho okresu Radomír Dvořák, pracovník Okresního úřadu Rakovník, referátu regionálního rozvoje, který je kontaktním pracovníkem zajišťujícím radonový průzkum na okrese Rakovník.Dotazy k této problematice je možné podat telefonicky na telefonním čísle 512144, písemně na adresu úřadu, s uvedením jména kontaktního pracovníka, nebo osobně v hlavní budově Okresního úřadu Rakovník, Na Sekyře 166, přízemí, číslo dveří 15.
Pro zájemce o měření koncentrace radonu jsou k dispozici i informační letáky vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který je garantem vyhledávacího programu v roce 2002 a Státním ústavem radiační ochrany, který zajišťuje plán průzkumu, distribuci detektorů a předávání informací o výsledcích měření občanům. Podle připravovaného průzkumu bude mít okres Rakovník v květnu k dispozici stopové detektory pro 65 budov(rodinných domů a bytů).
Občané okresu tak mají dostatečný časový prostor, aby získali potřebné informace o měření a požádali o rozmístění stopových detektorů ve svých rodinných domech či bytech.
KNIHOVNA - Z NOVÝCH KNIH :
Tentokrát je to čtení spíše pro ženy.
Paní Alenka Vránová z Velké Bukové darovala do naší knihovny větší množství knížek z edice "HARLEQUIN". Touto cestou jí za všechny čtenářky děkuji.
Na shledanou v knihovně se těší
Vaše knihovnice Jaroslava Bumbová
KRONIKA ROK 1968
Také v tomto roce bylo intenzivně pokračováno ve zvelebování naší obce, která je již po několik let nositelem titulu "Vzorná obec " a tento titul získala i za rok tento. Jedna z největších akcí bylo postavení pomníku padlých - obětem I. a II.světové války na prostranství proti prodejně Jednoty, v místě, kde dříve stávala obecní váha. Tento pomník byl slavnostně odhalen dne 28.října k 50.výročí vzniku naší republiky. U pomníku byl toho dne zasazen malý smrk - "Strom republiky".Úvodní slovo k odhalení přednesl předseda MNV Jaroslav Sklenička a projev,ve kterém byl zhodnocen celý vývoj našeho státu od roku 1918, ing. Zdeněk Pelc. Společně s občany osady Malá Buková byla i zde k výročí vzniku republiky vysazena lípa, jakožto symbol svobody.

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
Pokud jde o místní komunikace byla jim i nadále věnována náležitá péče, okraje asfaltových vozovek byly zpevněny drobnou drtí a byla opravena cesta ke Křivoklátu, což si vyžádalo nákladu 27.000,- Kč. Při této cestě u lípy "Na Podzámecké" byl postaven nový dřevěný kříž, když starý byl již uhnilý a padlý a po stranách zasazeny dvě lípy. Tento kříž tam vždy stál na paměť roku 1848. Práce prováděná v tzv. Akci Z - vodní nádrž v dolní části obce je rozpracována a jsou již připraveny betonové panely na hráze. Proveden již je prokop odpadních vod a zabudování betonových rour. I v objektech MNV bylo s pracemi pokračováno. Před budovou "Na Kovárně" bylo provedeno oplocení drátěným pletivem a zabudována vrata a dvířka. Obdobné oplocení i u Národní školy. Práce pokračovaly i v domě č.35, především úpravou sklepů a zabudováním čerpadla, dále pak rozšíření okrasné zahrádky a kolem záhonů položení obrubníků. Zřízení záhonů osázených květinami bylo ještě provedeno před budovou MNV, před školní budovou a u autobusové čekárny. Pokračovalo i zarourování příkopů, především kolem pomníku padlých, kde byl navíc zřízen chodník s obrubníky a u školní budovy. Úprava terénu byla provedena také u obecní zvoničky,která byla současně vybílena. V tomto roce bylo veřejné osvětlení rozšířeno o 15 výbojkových světel, současně byl opraven i místní rozhlas zabudováním betonových patek. V domě "Na Kovárně" byla holičská provozovna rozšířena o 1 místnost a v místnosti mandlovny prádla byl zaveden pro občany sběr obuvi a punčoch k opravě a šatstva k čištění. Celkem bylo v tomto roce odpracováno občany 5500 brigádnických hodin.

Pokračování příště .... OPIS KRONIKY ROK 1968 (neupravováno) .

POČASÍ za měsíc březen
TEPLOTA: průměrná (2001) + 4,24 o C
(2002) + 4,78 o C
minimální 28.3. - 3,1 o C
maximální 13.3. + 16,9 o C

SRÁŽKY : celkové (2001) 63,3 mm
(2002) 33,2 mm
maximální 20.3. 15,9 mm

NAROZENINY v měsíci dubnu oslavili :
Kaftanová Anna 1917
Hůla František 1922
Vávrová Anna 1931
Pastorová Františka 1932
Perníčková Jaroslava 1934
Patera Radomil 1945
Šretrová Anna 1948
Eidelpes Josef 1949
Jartimová Milena 1950
Vrána Jaroslav 1952

B l a h o p ř e j e m e ! Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.

V pondělí dne 25. března 2002 zemřel pan Ing. Zdeněk Pelc .
Čest jeho památce.


Vydáno 19.4.2002
Datum vložení: 19. 4. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Mikuláš

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
skoro jasno 2 °C -1 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-3 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 3/2 °C
sobota 9. 12. zataženo 3/2 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Velká Buková