Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
květen 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
květen 2002
Vydáno 17.5.2002
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
  • 10.4. v Kalubicích proběhlo jednání vlastníků k pozemkové úpravě
  • 15.4. jednání s firmou RAVOS o možnostech napojení kanalizace do ČOV v Roztokách
  • 16.4. místní šetření u bytovek ohledně přetékání jímek.Dohodnuto, že se k bytovkám instalují domácí ČOV a vyčištěná voda bude svedena do dešťové kanalizace.
  • 24.4. proběhlo jednání k malé pozemkové úpravě v Pustovětech v oblasti sousedící s k.ú. Kalubice. Součástí jednání bylo řešení cesty na kalubské louky u železničních viaduktu.
  • 25.4. ve Velké Bukové proběhla schůzka mikroregionu Křivoklát. Jednalo se o řešení kanalizace a ČOV v rámci celého mikroregionu a uzavřela se smlouva o spolupráci mezi jednotlivými obcemi mikroregionu.
  • 27.4. ve 13,00 hodin byla slavnostně otevřena cyklotrasa Rakovník - Křivoklát
  • 2.5. byly předány k registraci dvě žádosti o dotace z programu SAPARD. Z mikroregionu žádá obec Nový Dům na opravu hráze a vyčištění rybníka a obec Roztoky na výstavbu nové komunikace a infrastruktury.
  • Mariášnická obec ve Velké Bukové přispěla na pořádání akce "Bukovská lávka" částkou 2,8 Bqč (Buqáč) = 16,7 EUR = 500 Kč.

Jedinečný úspěch našeho celku!
V sobotu 4.5.2002 proběhlo na Křivoklátě ve sportovním areálu Kolečko 1. kolo II.ročníku letní volejbalové ligy smíšených družstev
V kategorii "B" se zúčastnilo rekordních 20 družstev, mezi kterými reprezentační družstvo A&V Sokol Rudá hvězda Velká Buková ve složení Petra Rédlová, Jolana Čihová, Káča Bečková, Pavel Rédl, Honza Mudra, Zdeněk Čiha, David Zubina a Miloš Kohout obsadilo v silné konkurenci I.místo! Kromě posledně jmenovaného Miloše Kohouta jsou pro starousedlíky jména hráčů asi neznámá, takže je nutno podotknout, že tito krajánci jsou čestnými členy naší nově vzniklé jednoty a reprezentují Velkou Bukovou výlučně pro čest a slávu. O tom ostatně svědčí i skutečnost, že veškeré oslavy dosaženého úspěchu se odehrály po skončení turnaje v místní hospůdce "Na Kovárně", což přineslo naší vesnici bezesporu zážitek kulturní a hostinskému i přínos finanční. Držme tedy našim reprezentantům palce a věřme, že i v následujících třech kolech (1.6., 15.6. a 31.8. opět u Kolečka) se mužstvo umístí na stupních vítězů a v celkovém součtu dosažených bodů dosáhne na vavříny nejvyšší. O průběhu dalších turnajů vás budeme nadále informovat. Přijďte fandit!
Sportu zdar a volejbalu obzvlášť!
Miloš Kohout
BUKOVSKÁ LÁVKA
Dne 25.5.2002 o bukovské pouti proběhne II. ročník "Bukovské lávky".
Soutěžit se bude od 13,00 hodin v kategoriích
- jízda po lávce (šíře 20 cm, délka 40 m) na kole
- jízda dvojic s kolečkem
Prezentace soutěžících je od 12,30 hodin.
Startovné : dospělí 20,- Kč děti 10,-Kč
Diváky i aktivní soutěžící srdečně zvou pořadatelé.
ČSŽ Velká Buková pořádá v sobotu dne 25.května 2002 na sále v Hospůdce Na Kovárně POUŤOVOU ZÁBAVU
K tanci a poslechu hraje DUO VAŠEK. TOMBOLA ! ! ZAČATEK VE 20 00 HODIN. Vstupné 40,- Kč Přijďte se určitě dobře pobavit . Srdečně zvou pořadatelé.
Prosíme členky, aby dle svých možností přispěly do tomboly dárkem. Pokud se rozhodnete, že věnujete nějakou cenu, tak ji předejte na OÚ paní Romaně Kopecké. Srdečně děkujeme - výbor ČSŽ
MANSKÉ POVINNOSTI
2.června 2002 se družina z Velké Bukové zúčastní předávání manských povinností půlkrabímu na hradě Křivoklátě. Jelikož 3 hajní bukovští po celý rok dobře o zvěř panskou pečovali a čeládka tenata spravovala a sýkorským vozy mazala , nemusí se družina bukovská ničeho obávati a před půlkrabího hrdě předstoupiti. Sraz družiny bukovské je ve 12,30 hodin před OÚ Křivoklát.
ČSŽ Velká Buková pořádá v sobotu 8.června 2002 od 14,00 hodin
DEN DĚTÍ V POHÁDKOVÉM LESE
v okolí lesa na rozcestí u Vrbiček (trasa bude vyznačena). Zveme všechny děti i občany - přijďte se určitě podívat !!! Pro děti budou připraveny soutěže a drobné dárky. Finanční příspěvky se přijímají v prodejně Jednoty u paní Zíkové nebo přímo u vchodu do Pohádkového lesa. Srdečně zvou pořadatelé.
Poplatky za užití autorského díla ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb.
V poslední době se kontroloři Ochranného svazu autorského (OSA) setkávají s provozováním hudebních děl prostřednictvím rozhlasových nebo televizních přijímačů, počítačů, satelitů, magnetofonů, přehrávačů kompaktních disků nebo DVD, videorekordérů, videopřehrávačů a podobných přístrojů v hostinských provozovnách, obchodních domech, prodejnách, provozovnách k poskytování služeb, letištních a nádražních halách, hotelových pokojích, společenských místnostech, penzionech, motelech, ubytovnách, čítárnách, výstavních síních, galeriích, muzeích, rekreačních střediscích, kempincích, koupalištích, plovárnách, termálních rehabilitačních střediscích, fitness centrech, při veřejných bruslení, v prostředcích hromadné dopravy(mimo letadla) a v jiných veřejně přístupných prostorách.
Provozovatelé výše uvedených služeb musí získat svolení a zaplatit odměnu kolektivním správcům, kteří jsou povinni zveřejnit sazebník odměn (§ 100, odst. 1 pís. s) autorského zákona). Autorské odměny v těchto případech jsou stanoveny měsíčním paušálem :
rozhlasový přijímač nebo přehrávač nosičů 50,- Kč
televizor 90,- Kč
hudební souprava 100,- Kč
televizor na hotelovém pokoji 50,- Kč
rozhlasový přijímač na hotelovém pokoji 30,- Kč


V následujících případech užití hudby je autorská odměna stanovena takto :
kasina a herny nad 200 m2 2.400,- Kč/měs.
do 200 m2 1.200,- Kč/měs.
sportovní akce 2% z hrubého vstupného
nebo 1 Kč za platícího diváka
aerobik, kondiční a jiné skup. cvičení 10,- Kč za cvičební hodinu
zábavné podniky (kolotoče, houpačky) 400,- Kč/měs.
užití hudby v telefonních přijímačích 5 % z hrubých tržeb
nebo 300,- Kč/měs./ústředna
hudební produkce šířené místním rozhlasem 35,- Kč měs./ústředna
5,- Kč reproduktor/měs.
hudební automaty 750,- Kč/měs./1 automat

Přitom nerozhoduje, zda jsou hudební díla provozována (hrána, zpívána) fyzickými osobami nebo prezentována technickým zařízením.
Ten, kdo užije hudební dílo bez souhlasu OSA, může být postižen podle přestupkového zákona, popř. trestního zákona.
Adresa : Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)
Československé armády 20
Praha 6
tel 02/20315111
Bližší informace na internetových stránkách OSA www.osa.cz.

Vkladní knížky na doručitele vedené u České spořitelny
Parlament ČR schválil v polovině března novelu zákona o bankách, která mimo jiné ruší platnost vkladních knížek na doručitele (tzv. anonymní vkladní knížky).
Česká spořitelna spravuje dva typy vkladních knížek - vkladní knížku na doručitele a vkladní knížku na jméno. Máte-li vkladní knížku na jméno, nic se pro Vás s novelou zákona nemění.
Poznáte ji podle následujících údajů zapsaných na první dvoustraně :
ˇ text " Na jméno"
ˇ jméno a příjmení klienta
ˇ adresa a datum narození, resp. rodné číslo klienta
Jestliže některý z uvedených údajů chybí (stačí jediný z nich), jedná se o VK na doručitele. Podle zákona končí platnost VK na doručitele 31. prosince 2002. Ještě následujících 10 let po tomto datu můžete se svým vkladem nakládat, avšak Česká spořitelna nesmí dle zákona VK na doručitele dále úročit. Dovolujeme si Vám proto doporučit kdykoliv v průběhu roku návštěvu své pobočky České spořitelny, kde Vám VK na doručitele (i pokud má výpovědní lhůtu) jednoduše, rychle a zdarma převedou na VK na jméno. Tím si i do budoucna zajistíte úročení vkladu.
Nezapomeňte si s sebou přinést platný průkaz totožnosti.

& & & K N I H O V N A & & &
Z NOVÝCH KNIH :
JAROSLAVA PECHOVÁ :
"ZPÁTEČNÍ LÍSTEK DO POSLEDNÍHO RÁJE OTY PAVLA",
je vyznáním kraji dětství Jaroslavy Pechové. Ve své knize použila úryvky z korespondence a Pavlovy tvorby, neboť poodhalují jeho křehkou a poetickou duši. Přání spisovatelky je, aby tato kniha vzbudila ve čtenářích touhu stále se vracet k Pavlovým knihám, aby v nich probudila i chuť podívat se do líbezného kraje pod hradem Křivoklátem, jímž se vine jako dlouhá mnohobarevná stuha, tajemná řeka Berounka.
Na shledanou v knihovně se těší
Vaše knihovnice Jaroslava Bumbová

KRONIKA ROK 1968
.... pokračování z minulého čísla.
REKREAČNÍ CHATY NA PODZÁMECKÉ
V radě MNV bylo rozhodnuto, aby na obecním pozemku "Na Podzámecké" byla povolena výstavba rekreačních chat, neboť pozemek je bez užitku. Počítáno je prozatím s výstavbou 50 chat a je o ně velký zájem především občany z Kladna a Prahy.

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
V tomto roce JZD hospodařilo na stejné výměře půdy jako v roce předešlém. Počet členů činil k počátku roku 114 řádných členů, z toho 73 stálých pracovníků. Průměrný věk pracovníků je u mužů 48 let a u žen 49 let.

Rostlinná výroba
Po této stránce nebyl rok nijak vynikající. Hektarové výnosy byly nižší než v roce předcházejícím a nebylo dosaženo celookresního průměru. U pšenice to bylo 25,8 q, u žita 18,9 q, u ozimého ječmene 19,8 q a u jarního 31,5 q, u ovsa 26,4 q a u brambor 150,7 q, kde byl výnos podstatně vyšší proti loňskému roku. U píce z orné půdy činil výnos 33,3 q a u píce z luk 26,1 q.

Živočišná výroba
Na tomto úseku bylo dosaženo rozdílných výsledků. Nejhorší situace byla v produkci mléka, kde výroba na 1 ha zemědělské půdy klesla z loňských 566,4 l na 501,5 l a roční dojivost na krávu z 1. 803 l na 1. 557 l. Pokles výroby na 1 ha půdy se projevil v celém sortimentu kromě výroby vajec, kde došlo oproti roku 1967 k vzestupu. Přesto dosáhlo družstvo v tomto roce peněžních tržeb jako nikdy předtím, celkové tržby a výnosy činily Kčs 4.000.000,-. Na mzdách a odměnách bylo vyplaceno 1.023.000,- Kčs. Na tržbách se živočišná výroba podílela 69 % a rostlinná výroba 18 %.

OSLAVY
Oslav 1.máje se zúčastnilo 65 občanů,kteří po průvodu obcí odešli do Roztok, kde oslavy tohoto svátku proběhly za účasti občanů z okolních vesnic. Dne 9.května byl uspořádán průvod celou obcí až k rodnému domku Fr. Skleničky, kde byl přednesen projev za účasti asi 120 občanů. 28. října - k oslavám 50ti letého trvání naší republiky byl jak je v úvodu řečeno odhalen pomník na paměť obětí I. a II. války.

KULTURNÍ AKCE
Svaz čs. žen uspořádal pro děti karneval a k MDŽ setkání žen s pohoštěním. Z tanečních zábav byl ples myslivců a požárníků, dále pak v březnu Josefovská zábava a v květnu mládež uspořádala májovou veselici s průvodem obcí . Zábavy pak ještě o pouť a posvícení.

ŠKOLA
Ředitelkou školy byla stále J.Pinkasová. Ve školním roce 1967-1968 navštěvovalo školu 18 dětí, z toho 11 děvčat a 7 chlapců.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tento sbor pod vedením pí J. Pinkasové prováděl blahopřání k sňatkům, vítání novorozeňat i projevy soustrasti při úmrtí. Kromě toho blahopřál následujícím občanům k dosažení vyšší věkové hranice:
Prošek Josef 75 let
Hůlová Františka 75 let
Polánková Anna 75 let
Dondová Marie 70 let
Wágnerová Emilie 80 let
Jirásek Václav 75 let
Jirásková Marie 75 let
Vrána Adolf 75 let


VSTUP VOJSK
V tomto roce 21.srpna pro nejasnost politické situace vstoupila na naše území vojska tzv. Varšavské smlouvy, tj. Sovětské ho svazu,Polska, Maďarska,Bulharska a Německé dem. republiky, kteréžto i náš stát je členem. Stalo se tak v nočních hodinách. Do naší obce žádný z vojáků těchto států nepřišel. Vojska pouze projížděla Křivoklátem a Roztokami a ubytováni pak byli v Rakovníku.

Pokračování příště .... OPIS KRONIKY ROK 1968 (neupravováno) .
POČASÍ za měsíc duben TEPLOTA: průměrná (2001) + 7,46 o C
(2002) + 7,89 o C
minimální 8.4. - 3 o C
maximální 26.4. + 20 o C

SRÁŽKY : celkové (2001) 33,2 mm
(2002) 14,8 mm
maximální 26.4. 4,4 mm

NAROZENINY v měsíci květnu oslavili :
Křečková Marie 1921
Zoulová Růžena 1923
Baňková Hana 1926
Kohoutová Květoslava 1927
Fialová Zdeňka 1927
Trnka Antonín 1934
Mikovcová Hana 1947
Vránová Jaroslava 1950
Kottová Ivana 1951

12.května byl svátek všech maminek.

B l a h o p ř e j e m e !
Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.
Po uzávěrce : PODĚKOVÁNÍ
OÚ děkuje zatím neznámému dárci, který obnovil směrník na rozcestí k hájovně a na Podzámeckou. starosta
Upozorňujeme majitele psů,kteří mají zájem o známku pro psa, že ji mohou zakoupit za 12,60 Kč v kanceláři OÚ Velká Buková.
Vydáno 17.5.2002

Datum vložení: 17. 5. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Mikuláš

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
skoro jasno 2 °C -1 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-3 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 3/2 °C
sobota 9. 12. zataženo 3/2 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Velká Buková