Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
červenec - srpen 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
červenec - srpen 2002

Vydáno 20.8.2002
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
 • 25.6. proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce - viz dále
 • 27.6. proběhla celookresní porada starostů, která byla tématicky zaměřena na komunální volby v listopadu
 • 28.6. proběhla kontrola VZP - veškeré dokumenty týkající se VZP od roku 1993 byly převezeny do Rakovníka, kde v nich bylo pečlivě zkoumáno. Výsledek celodenní kontroly byl pro obec dobrý - nic jsme nedopláceli.
 • 1.7. nastoupil na výkon vojenské civilní služby Petr Adamec
 • 2.7. na křivoklátském OÚ se jednalo o možnosti připojení kanalizace z Velké Bukové na křivoklátskou školu - výsledek jednání byl negativní.
 • 9.7. na křivoklátském OÚ proběhla schůzka mikroregionu Křivoklát - byla podána informace o práci na společném projektu "Opravy obecních cest v mikroregionu" - chýlí se ke konci. Ohledně zpracování vodohospodářské studie pro celý mikroregion bylo rozhodnuto toto nechat až po volbách novým zastupitelům.
 • 13.7. proběhla schůzka k pozemkovým úpravám v Kalubicích. Vzhledem k nesouhlasu některých vlastníků s navrženými úpravami se začíná prakticky znova.
 • 15.7. byl obnoven vandaly povalený pomník padlým a nezvěstným v I.světové válce v Kalubicích
 • 16.7. vzhledem k negativnímu jednání o připojení kanalizace proběhlo na V.Bukové šetření povodí Berounky, životního prostředí z OkÚ, hydrogeologa a projektanta k uznání potůčku na Dolíkách jako vodoteče, do které by mohla být vypouštěna voda z ČOV.
 • 20.7. byly dokončeny práce na pokládání odpadního potrubí vodovodního řádu
 • 24.7. byl zrestaurován částkou 3150,- Kč pomník padlých v I. a II.světové válce ve Velké Bukové

RECYKLACE ODPADŮ
Vzhledem k vyšší spotřebě nápojů v PET láhvích, žádám občany, aby tyto než je vhodí do kontejneru nejdříve odšroubovali uzávěr a láhev sešlápli - tím se jich do kontejneru vejde jednou tolik.
REKONSTRUKCE VODOVODU
20.července bylo skončeno pokládání odpadního potrubí a vodovodního řádu. Celkem bylo položeno cca 300 m sběrného potrubí a cca 450 m vodovodního řádu a bylo vybudováno 11 kontrolních a vodoměrných šachet. Na to, že celá akce byla dělána o víkendech a po večerech je to celkem slušný výkon. Další postup bude takovýto - vodovodní přípojky do jednotlivých domků je povinen majitel (pokavad bude chtít odebírat vodu) na vlastní náklady dotáhnout od plotu do sklepa. V průběhu měsíce září budou jednotlivé přípojky přepojeny ze starého potrubí na nové (rovněž na náklady majitele), přitom budou vodoměry umístěné ve sklepích přendány do vodoměrných šachet na ulici, současně v šachtách budou pro jednotlivé přípojky umístěny uzavírací ventily(platí obec). Koncem měsíce září bude staré vedení odpojeno a voda poteče pouze novým řádem z polyetylenu. V půlce září bude provedeno očištění vozovek v ulicích,zhutnění překopů a položení asfaltového koberce. Podle potřeby pak budou upraveny přilehlé zelené pásy.
starosta
VOLBY 2002
1. a 2.listopadu proběhnou volby do obecních zastupitelstev a I.kolo do Senátu Č.R. Kandidovat do zastupitelstva obce může každý občan starší 18 let, české národnosti s trvalým pobytem ve Velké Bukové a přilehlých částech obce t.j. Malá Buková a Kalubice. Kandidovat lze v těchto typech volebních stran : politická strana, politické hnutí, koalice politických stran, koalice politické strany a politického hnutí, koalice politických hnutí, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů, sdružení politické strany, politického hnutí a nezávislých kandidátů.
Zájemci o kandidaturu jako nezávislý kandidát musí pro podpoření své kandidátky získat 13 podpisů voličů a sdružení nezávislých kandidátů 18 podpisů pod petici na podporu kandidátů. Kandidátní listiny doplněné prohlášeními kandidátů a podepsanou peticí musí být odevzdány na OÚ Křivoklát do 27.8.2002 do 16,00 hodin.
starosta
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme,zejména starší občany, aby nepouštěli do svých domů podomní prodejce. Množí se případy, že občané byli v průběhu nabídky a předvádění zboží, které prováděl jeden obchodník, druhým, který zatím prohlížel byt, okradeni.
starosta
Knihovna bude po prázdninách opět otevřena 4. září 2002 od 15,00 do 16,00 hodin.
Paní doktorka Lenka Charvátová bude v obci Velká Buková ordinovat ve středu dne 4. září 2002 od 13,00 hodin.
KRONIKA ROK 1969

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
Jako v letech předcházejících i v roce letošním probíhaly akce na zvelebení naší obce, která byla přihlášena do soutěže o "Vzornou obec okresu Rakovník" a tento titul i nadále získala. V této zvelebovací akci bylo upraveno prostranství proti samoobsluze prodejny Jednoty, bylo ohraničeno obrubníky a zasazena tam lípa. Ve školní budově byly dokončeny splachovací klosety , zabudováno bylo 6 klosetových mís a 3 umyvadla a současně byl v téže budově zabudován splachovací kloset pro MNV a správce školy. Provedeno bylo i oplocení zahrady u školy. Dvě ulice v horní části obce v celkové délce 275 m byly provedeny jako bezprašné s nákladem 27.000,- Kčs. Jelikož vedení místního rozhlasu bylo již ve špatném stavu, byly zabudovány betonové patky a znovu napnuty dráty, takže tento je nyní v pořádku. Rozpracovaná zůstává i nadále úprava vodní nádrže v dolní části obce, jedná se o velmi náročnou akci a bude v ní pokračováno ještě v příštích létech. V tomto roce byl proveden výběr staveniště pro výstavbu urnového háje, na němž budou práce zahájeny asi v roce 1971. Pokud se jedná o úpravu příkopů a povrchové kanalizace bylo i letos v tomto zdárně pokračováno. Také byla provedena úprava příkopu "U zvoničky", v délce 30 m byl zarourován příkop před budovou čp.6, před domy č.14 a 15, od domu čp. 23 až k domu čp.41 a od samoobsluhy směrem ke škole v celkové délce 100 m a dále pak od čp. 70 k čp. 42 a odtud směrem do ulice v délce 80 m. V budově "Na Kovárně" byla do holičské provozovny zavedena voda a usazeny 2 umyvadla. Ve školní budově byla ještě pro děti položena nová podlaha z PVC.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Celkové příjmy MNV za rok 1969 včetně dotace od ONV činily 169.649,76 Kčs a veškeré výdaje 104.025,94 Kčs, takže hospodaření skončilo přebytkem 65.623,82 Kčs. Mimoto ve fondu rezerv a rozvoje byla částka 71.050,67 Kčs, takže úhrn peněžních prostředků ke konci roku byl 136.674,49 Kčs.

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
V tomto roce pokud jde o hlavní plodiny bylo docíleno následující sklizně : pšenice 2649q, žito 1127q, oves 1739q a brambor 3491q. Hektarové výnosy u obilovin jako celku byly dosaženy vyšší než v loňském roce a sice 26,4q oproti 22,2q v roce 1968. Z jednotlivých plodin pak u pšenice 26,5q, žita 23,9q, ozimého ječmene 11,6q, jarního ječmene 27,1q a ovsa 31,8q. U brambor bylo proti roku 1968 dosaženo nižší sklizně a hektarový výnos se snížil ze 150,7q na 113,7q. Pokud jde o úkoly živočišné výroby činila produkce hovězího masa 401q, vepřového 335q, drůbeže 2,3q, mléka 249 450 l a vajec 937 450 ks. Stavy jednotlivých druhů zvířat byly v tomto roce tyto : skotu 360 ks - z toho dojnic 153 ks, prasat 293 ks, ovcí 191 ks, drůbeže 7760 ks - z toho nosnic 6 556 ks. JZD vysoko překročilo své plánované výkony - o 611 000,- Kčs, současně však i náklady, takže výsledek hrubý důchod byl docílen oproti plánu vyšší pouze o 24.000,- Kč.

OSLAVY
Tak jako každoročně i letošního roku byl i letos o 1. máje uspořádán za účasti 55 občanů,kteří tak slavný den uctili. O "Den vítězství" 9.května, tak jak již je v naší obci tradicí konal se průvod z dolní části obce se zastávkou u pomníku padlých k domku s.Fr.Skleničky.

KULTURNÍ AKCE
V tomto roce se konaly tři plesy a sice myslivců, požárníků a Svazu žen. Mládež uspořádala májovou veselici a požárníci pouťovou a posvícenskou taneční zábavu.

ŠKOLA
Ředitelkou školy je i nadále J.Pinkasová. Ve školním roce 1968 - 1969 navštěvovalo zdejší školu celkem 18 dětí, z toho 10 dívek a 8 hochů.

SPOZ
Jak již zvykem prováděli členové tohoto sboru vítání novorozeňat, blahopřání k sňatku a projevy soustrasti při úmrtí. Následujícím občanům blahopřál k dosažení vyšší věkové hranice :
Antonie Chytrá 75 let
Jaroslav Knot 70 let
Václav Zajíc 80 let
Josef Švejnoha 70 let
Lydie Fialková 75 let
Antonín Jirásek 75 let

Krom toho blahopřál k zlaté svatbě Václavovi a Marii Svobodových a Václavu a Anně Jiráskovým.

Pokračování příště .... OPIS KRONIKY ROK 1969 (neupravováno) .
POČASÍ za měsíc červen
TEPLOTA: průměrná (2001) + 14,91 o C
(2002) +18,02 o C
minimální 2.6. + 9,8 o C
maximální 20.6. + 32,8 o C


SRÁŽKY : celkové (2001) 66,8 mm
(2002) 92,6 mm
maximální 23.6. 28,9 mm

POČASÍ za měsíc červenec
TEPLOTA: průměrná (2001) + 18,47 o C
(2002) +18,70 o C
minimální 23.7. + 12 o C
maximální 10.7. + 31 o C


SRÁŽKY : celkové (2001) 70,60 mm
(2002) 115,40 mm
maximální 6.7. 19,50 mm

NAROZENINY v měsíci červenci oslavili :

Hůlová Anna 1920 
Týcová Emílie 1933 
Trnková Alžběta 1935 
Mikovec Miloslav 1940 
Hula Oldřich 1942 
Kubeš Ladislav 1944 
Poštová Hana 1946 
Hrdličková Miluše 1949 
Zýková Zdeňka 1952 

B l a h o p ř e j e m e !

NAROZENINY v měsíci srpnu oslavili :

Jirásek Bohuslav 1927 
Týc Josef 1932 
Kopecký Jaroslav 1936 
Zelený Zdeněk 1937 
Mikula Hubert 1938 
Kouřilová Růžena 1940 
Bumba Josef ing. 1945 
Sklenička Jaroslav 1948 
Eidelpesová Ivana 1950 

B l a h o p ř e j e m e !
Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.

V neděli dne 21.července 2002 zemřel ve věku 50 let panJAROSLAV VRÁNA. Čest jeho památce.

V A Ř Í M E ....

PALAČINKOVÉ ŘÍZKY
4 předem upečené palačinky , 8 plátků šunky, 30 g másla, 40 g hladké mouky, 1/8 l mléka na bešamel, sůl, mouka, 1 vejce, strouhanka na obalení, olej na smažení
Z másla, mouky a mléka uvaříme bešamel, potřeme jím palačinky a poklademe plátky šunky. Stočíme a překrojíme. Půlky palačinek obalíme v trojobalu a smažíme na oleji dozlatova jako řízky. Podáváme s bramborovou kaší a špenátem.
SMAŽENÉ SÝROVÉ NOČKY
200 g tvrdého sýra, sůl, pepř, 1 vejce, strouhanka, olej na smažení
Sýr nastrouháme, podle potřeby přisolíme, opepříme, přidáme vejce a důkladně promícháme. Ze vzniklé hmoty vykrajujeme lžící nočky, obalíme ve strouhance a hned smažíme na rozpáleném oleji. Podáváme se zeleninovým salátem.

PŘEJEME DOBROU CHUŤ !!!
Vydáno 20.8.2002
Datum vložení: 20. 7. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 7. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Mikuláš

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
skoro jasno 2 °C -1 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-3 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 3/2 °C
sobota 9. 12. zataženo 3/2 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Velká Buková