Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
říjen 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
říjen 2002

Vydáno 21.10.2002
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
  • 16.9. proběhla konzultace k pozemkovým úpravám na pozemkovém úřadě v Rakovníku
  • 23.9. proběhlo očkování psů proti vzteklině
  • 26.9. položen podkladový koberec z obalovaného kameniva v ulicích v hořejší části obce
  • 30.9. - 1.10. proběhlo školení starostů Rakovnického okresu
  • 10.10. z důvodu revize VN byl vypnut elektrický proud
  • 12.10. POSVÍCENÍ
  • 14.10. vypnut elektrický proud v hořejší části obce - byl vyměněn rozvaděč u horní trafostanice
  • 14.10. PĚKNÁ
  • 15.10. byla přivezena svázaná kronika

KRONIKA
Po roce a půl byla zdárně dokončena práce na překladu staré kroniky. Kniha je v omezeném počtu k dostání na OÚ V.Buková za cenu 499,-Kč
VYHODNOCENÍ POVODŇOVÉ SBÍRKY
Na sbírce, která byla vyhlášena 15.srpna na pomoc oblastem postižených záplavami se od občanů Velké Bukové, Malé Bukové a Kalubic sešlo 9.125,- Kč, které byly s 10.000,- Kč (věnovanými obcí), složeny na povodňový účet Mikroregionu Křivoklát. Celkem se na sbírce sešlo 699.558,49 Kč. Tyto peníze byly rozděleny na 4 nejvíce postižené obce - Račice 100.000,- Kč, Zbečno 150.000,- Kč, Roztoky 201.334,- Kč a Křivoklát 248.224,39 Kč. Tyto prostředky se využívají na likvidaci povodňových škod .Děkuji tímto všem občanům,kteří na sbírku přispěli a pomohli tak urychlit likvidaci škod.
VODA
I v letošním mokrém roce se stalo v měsíci říjnu mezi 10. a 13. říjnem , že v hořejší části obce došla voda. Díky propojení studní v obci v předcházejících letech se povedlo, i když s určitými problémy ve střední části obce ( malý tlak), zabezpečit zásobování vodou v celé obci. Po třídenním a nočním zjišťování příčin úniku vody musím konstatovat, že se jednalo o úmyslné odpouštění vody ze dvou zahradních stojanů v chalupářské oblasti. Denní spotřeba vody v inkriminované době byla u osmi obydlených domů 6000 litrů denně. Postupným vyloučením odběrů do jednotlivých míst bylo zjištěno první místo úniku u paní Smolíkové, která - ač zde od 30.září nebyla - měla natočeno na vodoměru, který byl nainstalován 1. října, 38 m³ vody, která byla úmyslně odpouštěna ze zahradního stojanu, který je volně přístupný a byl pod tlakem vody.
Po zjištění tohoto úniku (v pondělí) a jeho zavření, pokračovalo odpouštění vody dále. V úterý bylo přibližně lokalizováno místo úniku a protože se zde v té době nikdo z majitelů domů nezdržoval, byla uzavřena voda do celé ulice. Ve čtvrtek odpoledne se ozvala paní Maršálková, proč neteče voda. Po vysvětlení situace a puštění vody bylo opět zjištěno, že vývod vody na zahradu se dá ovládat zvenčí a lze ho i v případě nepřítomnosti majitele otevřít. Po následném odečtu vodoměru bylo zjištěno, že od posledního odečtu - prováděném 28.srpna - bylo spotřebováno 39 m³ vody. V obou případech průměrná roční spotřeba vody za 8 let činí 16 m³. I v tomto případě se vyloučilo protékání záchodu i opomenutí uzavření vody při opuštění chalupy. Dá se říci, že se potvrdila teorie, že za tímto konáním stojí vztek a nenávist, že po dlouhých letech strádání, i hořejší část obce má dostatek vody a proto se v předvolební době snažilo dokázat, že na tom s vodou nejsme zase až tak moc dobře. Vzhledem k tomu, že v neděli 13.10.2002 ve 13,00 hodin byl tento případ nahlášen na policii, nebudu se o něm dále rozepisovat.
Jenom mě mrzí, že paní, která v neděli kolem 10 hodiny chtěla volat "Občanské judo" na ten bordel, že o posvícení neteče voda a že za to můžou chalupáři, neřekla jmenovitě, že za to mohou (i když nemohly) paní Smolíková a paní Maršálková. Ušetřila by mi tím dva dny a dvě noci, které jsem věnoval hledání úniku vody. Od středy 16.10.2002 od 12,00 hodin se situace v zásobování vodou znormalizovala tak, že v celé obci voda teče normálně.
Omlouvám se tímto všem slušným lidem, kteří museli po tuto dobu díky blbosti jiných trpět.
starosta
POSVÍCENÍ
Dne 12. října uspořádal SDH ve Velké Bukové posvícenskou zábavu, která se velice vydařila. Ke spokojenosti asi 100 návštěvníků hráli do půl třetí do rána Plzeňáci.Hasiči děkují tímto všem přítomným, že svojí účastí přispěli k pěknému průběhu zábavy.
PĚKNÁ
V pondělí od 20,00 hodin začala zábava, která prodloužila posvícenské veselí. Duo Chaloupka bavilo cca 60 přítomných do 1 hodiny na úterý ráno. Dá se konstatovat, že se Posvícení i Pěkná povedly a že se staly přirozenou součástí bukovského života.
VOLBY
Dne 25. a 26.října proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR a 1. a 2. listopadu volby do zastupitelstva obce(eventuelně 2.kolo do senátu).
Zapisovatelkou pro tyto volby byla jmenována paní Eva Nejedlá. Vzhledem k tomu, že ze tří volebních stran jmenovala do komise svého člena jenom volební strana "Sdružení nezávislých kandidátů Velká Buková" a to svého zmocněnce paní Jaroslavu Bumbovou, dojmenoval jsem počet členů komise o pana Jaroslava Kopeckého, Miroslava Jiráska a paní Romanu Mouchovou. Na první schůzce komise byl jako předseda vylosován pan Jaroslav Kopecký a místopředseda pan Miroslav Jirásek. Volební komise v obojím případě otevře volební místnost v budově obecního úřadu v pátek od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
KRONIKA ROK 1970
.... pokračování z minulého čísla.

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
U JZD nenastala v roce 1970 žádná změna v půdním fondu. Pokud jde o členy družstva bylo jich ke konci roku 112, z toho 59 činných pracovníků. Z ostatních : t.j. 53 členů někteří jen vypomáhají a někteří nepracují vůbec. Z počtu 112 členů bylo 61 důchodců. Na veškerých odměnách bylo vyplaceno celkem 1,473.000,- Kčs a s porovnáním s minulými lety vyplývá, že životní úroveň je stále lepší.
Rostlinná výroba má stále stoupající úroveň. Nepodařilo se v tomto roce sklidit jetelové semeno. Pokud jde o sklizeň brambor a krmné řepy byla dobrá. Celkově bylo dosaženo následující sklizně hlavních plodin : pšenice ozimá 3.382 q, žito 534 q, ječmen jarní 567 q, oves 1.493 q, brambory 4.364 q, krmné okopaniny 931 q, sena z orné půdy 4.761 q a sena z luk 2.016 q. Pokud jde o hektarové výnosy jednotlivých plodin bylo to u ozimé pšenice 32,1 q, žita 20,4 q, jarního ječmene 21,5 q, ovsa 24,8 q a u obilovin jako celku 37,4 q. U brambor to pak bylo 139 q, u krmných okopanin 665 q, u sena z orné půdy 41,2q a u sena z luk 26,2q
I v živočišné výrobě došlo ke zlepšení. Dobrých výsledků vykazuje stále chov nosnic a chov prasat, nejhorších výsledků bylo docíleno v chovu ovcí. Pokud jde o výrobní úkoly živočišné výroby činily u hovězího masa 468 q, vepřového masa 415 q, drůbeže 25q, ovcí 3 q, u mléka 259.442 l a u vajec 999.800 ks. Stavy zvířat byly následující : skotu 344 ks, z toho dojnic 142 ks, prasat 284 ks, ovcí 207 ks a drůbeže 6.879 ks.
Investiční výstavbu v tomto roce družstvo neprovádělo. Strojů bylo zakoupeno celkem za 102.000,- Kčs. Přidružená výroba je pouze těžba písku. I nadále mělo družstvo patronátní styk s nakladatelstvím Technická literatura Praha.

KULTURNÍ AKCE
Oslav 1. máje se zúčastnilo 56 občanů, kteří po průvodu obcí se zúčastnily oslav v Křivoklátě. Tradičně o "Den vítězství" 9. května byl uspořádán průvod celou obcí se zastávkou u pomníku padlých k rodnému domku Fr.Skleničky. Průvodu se zúčastnilo mnoho občanů.
V tomto roce se konaly dva plesy, májová veselice, pouťová a taneční posvícenská zábava. Svaz žen uspořádal "Den dětí" v místnosti Na Kovárně s promítnutím filmů a občerstvením pro děti. V měsíci listopadu se konala slavnostní schůze k 43. výročí Velké říjnové socialistické revoluce na které bylo přítomno dosti občanů.
Ředitelkou národní školy je J. Pinkasová. Ve školním roce 1969 - 1970 navštěvovalo zdejší školu celkem 13 dětí, z toho 6 dívek a 7 chlapců.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Členové sboru prováděli jako v předchozích letech vítání novorozeňat, blahopřání k sňatkům a projevy soustrasti při úmrtí . Následujícím občanům bylo blahopřáno k dosažení vyššího věku :
Jan Jirásek 85 let
Emilie Dubská 80 let
Vojtěch Trousil 85 let
Anna Matějovská 75 let
Anastázie Kohoutová 70 let
Anna Jirásková 75 let
Antonín Kohout 75 let


POČASÍ
Velké mrazy, které byly koncem roku, polevily, počasí bylo mírné s teplotami kolem 0o C. Až v měsíci únoru zima přituhla, stále padal sníh a bylo ho v tomto roce nebývalé množství a ležel až do velikonoc, t.j. koncem března, tedy nepřetržitě od 26. listopadu minulého roku. Jaro nebylo příznivé, bylo stále chladno, takže s jarními pracemi se začalo opožděně. To se projevilo i na žních, které začaly až koncem července. To již byla velká vedra, na slunci až 40 oC a všechno bylo jako spálené a byla bída o krmení. Podzim pak byl docela hezký, ještě v listopadu byly teplé dny až kolem 10oC a začátek zimy byl mírný.

Pokračování příště .... OPIS KRONIKY ROK 1970 (neupravováno).
POČASÍ za měsíc září

TEPLOTA: průměrná (2001) +11,47 o C
(2002) +12,33 o C
minimální 30.9. + 4 o C
maximální 13.9. + 26 o C

SRÁŽKY : celkové (2001) 70,20 mm
(2002) 36,10 mm
maximální 1.9. 6,8 mm

NAROZENINY v měsíci říjnu oslavili :
Pánek František 1922
Hůla Josef 1923
Červený Vladimír 1925
Hrdličková Eliška 1928
Kopecký Slavomír 1939
Matějovský Václav 1942
Horn Antonín 1943
Fratina Bedřich 1944
Matějovská Miluše 1946
Pavlíčková Vladimíra 1950

B l a h o p ř e j e m e !
Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.
Vydáno 21.10.2002
Datum vložení: 21. 10. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Mikuláš

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
skoro jasno 2 °C -1 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-3 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 3/2 °C
sobota 9. 12. zataženo 3/2 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Velká Buková