Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
prosinec 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
prosinec 2002

Vydáno 19.12.2002
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
  • 27.11. v zasedací síni OÚ proběhlo setkání sboru zástupců k pozemkové úpravě
  • 4.12. od 15,30 hod. proběhlo na OÚ Velká Buková za účasti 20 vlastníků závěrečné jednání k pozemkovým úpravám v Kalubicích. Nikdo z přítomných neměl k navrženým pozemkovým úpravám připomínky. Ostatní nepřítomní vlastníci vyjádřili svůj souhlas podpisem bilančních návrhů.
  • 5.12. ve večerních hodinách navštívil naši obec Mikuláš s dvěma čerty. Na 15 "štacích" mohly děti obdivovat úctyhodnou výšku Mikuláše a radovat se z bohaté nadílky.
  • 9.12. proběhlo jednání na povodí Vltavy - závod Berounka v Plzni. Jednání se týkalo výstavby ČOV a kanalizace v obci Velká Buková. Výsledkem jednání byl vydaný souhlas k zamýšlené investici.
  • 12.12. v Rakovníku proběhla valná hromada "Sdružení pro dopravní obslužnost" v okrese Rakovník. Byl odsouhlasen příspěvek obcí na autobusy ve výši 226,- Kč na 1 trvale žijícího obyvatele. V průběhu roku 2003 bude vyvoláno jednání na KÚ o financování státem garantované dopravní obslužnosti - tím by se podstatně snížil nynější příspěvek obcí.
  • 13.12. na Krajském úřadě v Praze bylo provedeno vyhodnocení uzavřené povodňové sbírky,která proběhla v měsících září - říjen. Vzhledem k dodržení všech podmínek potřebných k provedení sbírky proběhlo vyhodnocení sbírky bez problémů.
  • 14.12. v hospůdce Na Kovárně proběhla Valná hromada honebního společenstva Velká Buková - Kalubice. Součástí Valné hromady byla volba nového výboru - předseda : Miloslav Mikovec,místopředseda : Zdeněk Sklenička, členové : Jaroslav Sklenička. Jiřina Prošková, Oldřich Hula, Václav Matějovský ml., Ivo Vaněk. Do konce března budou s vlastníky pozemků sepsány nájemní smlouvy k užívání pozemků jako honitby.
  • 17.12. jednání na OkÚ - referát životního prostředí- ohledně výstavby ČOV a kanalizaci v obci.

POSLEDNÍ LEČ
Dne 23.listopadu byla uspořádána v hospůdce Na Kovárně "Poslední leč". Na rozdíl od lečí v průběhu honu se ta poslední vydařila. K hezkému průběhu zábavy přispěla pěkně hrající hudba "Orion" a tradičně dobrá tombola. Asi 80 spokojených návštěvníků se rozešlo po druhé hodině do svých domovů.
ODPADY
Firma Jiří Cózl, která sváží z naší obce odpad , zaslala pro rok 2003 ceník služeb. Pro občany je to dobrá zpráva, protože ceny zůstávají na úrovni roku 2002. Jediná změna bude ta, že poplatek se bude vybírat jednorázově na celý rok (mimo jednorázových známek). Paušální známky jsou připraveny k odběru během měsíce ledna na obecním úřadě, jednorázové lze zakoupit v obchodech :

počet svozů : cena : interval :
52 1400,- každý týden
42 1260,- zima každý týden
léto 1 x za 14 dnů
26 800,- 1 x za 14 dnů
jednorázové 36,- dle potřeby

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
Jako každoročně proběhne 31. prosince od 17,00 hodin na návsi u Kaštanu "Rozloučení se starým rokem",které pořádá Český svaz žen ve spolupráci s obecním úřadem. V průběhu večera bude odpálen tradiční miniohňostroj.
starosta
Dne 14.12. pořádal ČSŽ Velká Buková "Mikulášskou zábavu",která byla velmi hezká a naši rozpustilí čerti s Mikulášem a vyvolavačem panem Hejkalem rozveselili všechny přítomné. Jen účast místních žen byla velmi skromná. A tak díky přispění 3 atraktivních cen do minitomboly od pana Jaroslava Hrdličky a místního Mysliveckého sdružení se mohly pokrýt náklady na tuto zábavu. Proto jim touto cestou děkujeme a přejeme všem spokojené Vánoce a šťastný nový rok 2003. 
ČSŽ Velká Buková

K N I H O V N A 
Milí čtenáři a milí spoluobčané,
i já bych vám chtěla touto cestou popřát hezké a příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2003 hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky. Žijeme v malé obci, a tak by vlastně mělo být přáním každého z nás,aby se nám tu žilo co nejlépe, a aby tato obec byla čím dál tím hezčí. Chce to jenom trochu vzájemného porozumění a tolerance jednoho ke druhému.V ovzduší zášti, nenávisti a intrik se nikdy nikomu nepracuje dobře a také nic nevyřeší. Rozloučím se s Vámi úryvkem písně V + W :
" ...ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc ..."
Vaše knihovnice Jaroslava Bumbová
KRONIKA ROK 1970
.... pokračování z minulého čísla.

SŇATKY
Jana Sedmerová - úřednice, z obce
Jiří Kavale . automechanik, z Prahy nebydlí zde
Jiřina Pinkasová - úřednice, z obce
Jiří Fiala - dělník, z Rakovníka bydlí zde
NAROZENÍ
Vydrová Milena čp. 44
Helebrant Miroslav čp. 69
Baňková Hana čp. 91


ZEMŘELÍ
Holý Josef důchodce
Vydra František důchodce - ve věku 70 let
Zýková Veronika v domácnosti - ve věku 64 let
Kohout Antonín důchodce - 75 let
Ondráček Josef zedník - ve věku 49 let


OPIS KRONIKY ROK 1970 (neupravováno) .

KRONIKA ROK 1971

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
Tohoto roku, dne 6.května, v jednom z nejkrásnějších měsíců v roce zemřel náhle předseda MNV Jaroslav Sklenička na srdeční infarkt ve věku 59 let. Na jeho poslední cestě do krematoria v Motole jej doprovodilo nebývalé množství lidí, nejen spoluobčanů,ale i z širokého okolí, čímž prokázali jeho oblíbenost a ocenily jeho zásluhy o zvelebení naší obce. Ve funkci starosty pracoval od roku 1962 a v této době obec vzkvétala a byla po celou dobu držitelkou titulu "Vzorná obec". Jaroslav Sklenička byl i prvním předsedou národního výboru po osvobození naší vlasti. Jeho památka byla uctěna na schůzích všech organizací obce a vzpomenuto jeho zásluh o naší obec.
V tomto roce probíhaly v celém státě oslavy 50. výročí založení KSČ. Tak tomu bylo i v naší obci. Slavnostní plenární zasedání MNV spolu s veřejnou schůzí KSČ mělo býti konáno dne 7.května. Vzhledem k úmrtí Jar. Skleničky se však konalo až dne 21. května a zúčastnilo se jej mnoho občanů. Toto slavnostní shromáždění bylo zahájeno kulturní vložkou pionýrské organizace. Poté byla minutou ticha uctěna památka zemřelého předsedy MNV Jaroslava Skleničky. Zástupce ONV ve svém referátě vzpomenul vzniku a celého vývoje strany až do dnešních dnů, o jejím úsilí o zlepšení situace dělnické třídy za první republiky, o boji za okupace a o boji KSČ za socialistickou republiku po II. světové válce. Předsedou vesnické organizace KSČ J.Zoulem a ostatními starými členy strany bylo vzpomenuto vzniku a vývoji KSČ v naší obci, která má v tomto směru tradici. Vždyť již před okupací byl starostou komunista František Sklenička a tak tomu bylo v málokteré obci. Kromě něho, který za své ideje zemřel v koncentračním táboře bylo vzpomenuto všech zakládajících členů strany. Této slavnostní schůze se zúčastnily dvě ženy z Lidic, které v besedě s občany znovu připoměly tragedii jejich obce.
Oslav 1. máje se zúčastnilo 62 občanů. Po průvodu obcí byl odjezd na Křivoklát, kde oslava proběhla. Dne 9. května v "Den vítězství" byl uspořádán průvod obcí, kterého se jako každoročně zúčastnilo mnoho občanů, se zastavením u pomníku padlých z I. světové války a u rodinného domku Fr. Skleničky.
Po úmrtí předsedy MNV J. Skleničky převzal tuto funkci místopředseda MNV ing. Zdeněk Pelc, který ji bude vykonávat do voleb, které budou v měsíci listopadu. Pokud jde o zvelebovací akce zahrnuté do celoobecního závazku uzavřeného na počest 50.výročí založení KSČ, bylo největší akcí vybudování ústředního topení ve školní budově v částce 42.000,- Kčs hrazené z prostředků MNV. Bylo pokračováno na opravě rybníka v dolní části obce, kde byly provedeny práce za 27.000,- Kčs, avšak přesto akce není dokončena a mělo by se tak stát definitivně v roce příštím. Hlavní vodovodní řád byl prodloužen od hasičské zbrojnice směrem k dolní části obce jako neplánovaná akce. Pro požární ochranu byla za 27.000,- Kčs provedena výměnným způsobem generální oprava nákladního auta. Dále bylo v tomto roce rozšířeno veřejné osvětlení, rozšířena kanalizace a zabudován další výtokový stojan. Sociálně potřebným důchodcům bylo zakoupeno uhlí za 980,- Kčs. Do obecní knihovny byly zabudovány nové regály na knihy. Finanční hospodaření MNV skončilo za tento rok přebytkem 26.172,05 Kčs. takže fond rezerv a rozvoje se zvýšil na 81.202,47 Kčs.

Pokračování příště .... OPIS KRONIKY ROK 1971 (neupravováno).
POČASÍ za měsíc listopad
TEPLOTA: průměrná (2001) +2,51 o C
(2002) + 4,10 o C
minimální 7.11. - 6,30 o C
maximální 17.11. + 10,50 o C


SRÁŽKY : celkové (2001) 34,80 mm
(2002) 91,80 mm
maximální 22.11. 13,50 mm

NAROZENINY v měsíci prosinci oslavili : Skleničková Marta 1923
Sedmera František 1925
Jirásek František 1933(čp.9)
Jirásek Miroslav 1936
Vydrová Milena 1940
Pošta Josef 1943
Jartim Josef 1946

B l a h o p ř e j e m e !
Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.


Vydáno 29.11.2002
Datum vložení: 19. 12. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Vítězslav

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 30 °C 16 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/16 °C
středa 24. 7. déšť 21/14 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Velká Buková