Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček srpen, září, říjen 2010

Bukováček 8/9/10

 

 

 

 

 


 

Č.     8/9/10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

      

    MĚSÍC      srpen-říjen       4,-Kč         

                   

 

                                                                              

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

O b e c n í   ú ř a d    i n f o r m u j e ...

(o dění v obci a okolí)

 

 

 

 

     30.7. – Rakovnické cyklování – na rozhledně bylo kontrolní stanoviště

     2.8. – Byla zaregistrována kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby

     5.8. – Rozloučili jsme se s panem Tycem

     11.8. – Byla odeslána žádost na ZIF na dotaci pro úpravu návsi

     12.8.  – Rozloučili jsme se s paní Hrdličkovou

     25.8. – Proběhl sněm sdružení pro vodovody a kanalizaci Křivoklátsko

     28.8. -  SDH uspořádalo rozloučení s prázdninami – viz Hasiči

     30.8. – Rozloučili jsme se s panem Pánkem

     14.9. – Byla jmenována volební komise

     20.9. – Proběhl dílčí audit

     23.9. – Rozloučili jsme se s panem Jartimem

     23.9. – Na Křivoklátě proběhlo veřejné projednávání ÚP pro Křivoklát

     29.9. – Zastupitelstvo obce – viz zápis

     7.10. –Byla započata oprava střechy na hasičské zbrojnici

     9.10. – Byla vysvěcena kaplička u Urnového háje

     9.10. – Posvícení -  viz dále

     15. – 16.10. Volby do zastupitelstva obce – viz výsledky

     20. – 22.10. Zpracování monitorovací zprávy na rozhlednu

     25.10. Předání monitorovací zprávy na Regionální radu soudržnosti ROP v Praze

     26.10. – Proběhl v Novém Strašecí sněm Svazku pro vodovody a kanalizace Křivoklátsko

 

 

 

Posvícení

 

Dne 9.10.2010 byla uspořádána zábava s tématikou poslední leče, na které hrála hudba Šlapeto   z Čisté. O půlnoci byla tažena bohatá tombola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva

 

Ve volbách do zastupitelstva obce ……………Velká Buková……………..okres Rakovník

konaných ve dnech  15. 10. – 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

 

 

Počet volebních okrsků                                                                                                                         1

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování                                 1

Seznam čísel volebních okrsků,  jejichž výsledky nebyly předány                                   ------

Počet volebních obvodů                                                                                                                        1

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech  ze seznamu voličů a jejich dodatků           203

Celkový počet voličů, kterým  byly vydány  úřední obálky                                                        86

Celkový počet odevzdaných úředních obálek                                                                                86

 

 

A)Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

 

Pořadí zvolení          Jméno a příjmení               Věk   Pořadí na HL      Počet hlasů

 

 

 

Volební strana č.1 – Sdružení nezávislých kandidátů Velká Buková

1.                           Josef Bumba                        65       1.                       63

2.                           Pavel Moucha                      44       2.                      63     

3.                           Zdeněk Ledvinka                 54       3.                      56

4.                           Luděk Zíka                           53       4.                      49

5.                           Antonín Rusý                       53       5.                      49

6.                           Eva Nejedlá                          56       6.                      53

7.                           Václav Matějovský              36        7.                     61

 

B)  Jména a příjmení náhradníků:

 

Pořadí zvolení          Jméno a příjmení               Věk   Pořadí na HL      Počet hlasů

 

 

 

Volební strana č.1 – Sdružení nezávislých kandidátů Velká Buková

 

Bez náhradníků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Zápis z jednání zastupitelstva obce Velká Buková,

 

které se konalo dne 29.září  2010 od 20 hodin v hospůdce Na Kovárně.

 

Členové zastupitelstva:

Přítomni: Ing. Josef Bumba,  Luděk Zíka, Antonín Rusý, , Ing. Pavel Moucha                                                                                                                                               

                Václav Matějovský .

Omluven:  Košnar Karel

     Zapisovatel:   Ing. Pavel Moucha                                                                                                                   

     Ověřovatelé zápisu: Antonín Rusý , Luděk Zíka

 

Program:

 1.  Zahájení

 2.  Kontrola zápisu

3.      Hospodaření obce I - VIII

4.      Rozpočtová opatření

5.      Směrnice

6.      Pronájem bytu

7.      Prodej pozemků

8.      Akce 2010

9.      Dotace – žádost na náves

10.  Topení škola

11.  Monitorovací zpráva na rozhlednu

12.  Různé - volby

13.  Diskuse

 

Jednání schůze zahájil a řídil starosta obce Ing. Josef Bumba

K bodu č. 1  Zahájení

Starosta konstatoval že schůze zastupitelstva obce je usnášení schopná.

 

Usnesení č.19/2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

 

Schvaluje - navržený program

 

Hlasování: 5   pro

 

K bodu č. 2.  Kontrola zápisu

Kontrola zápisu ze dne25.3.2010

 

V minulém  zápisu nebylo nikomu nic uloženo

 

Usnesení č. 20/2010                                                                                                    Zastupitelstvo obce po projednání:                                                  

 

Bere na vědomí -  kontrolu zápisu

 

Hlasování:   pro

 

K bodu č. 3.Hospodaření obce I -V

Obec Velká Buková v uvedeném období hospodařila dle schváleného rozpočtu pro rok 2010.Příjmy v rozpočtované výši 3106800.- Kč jsou  plněny  na  2288690, -Kč což je 73,7 % .Výdaje v rozpočtované výši 3106800.- Kč jsou plněny na 1900980.- Kč což je 61,2 %.

 

Usnesení č. 21/2010 :                                                                                                    Zastupitelstvo obce po projednání:                                                 

 

Bere na vědomí   hospodaření obce za období I - VIII  

 

Hlasování:    pro

 

K bodu č. 4. Rozpočtová opatření

V průběhu třetího čtvrtletí došlo k překročení některých příjmových a výdajových položek  , které je třeba zapojit do rozpočtu. Viz příloha č.4.

  

Usnesení č.22/2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

               

Schvaluje – rozpočtové opatření č.4  

 

Hlasování:  5 pro

 

K bodu č. 5.  Směrnice

 Začátkem roku 2010 vzešla ze zákona o účetnictví povinnost pro obce zpracovat  Směrnice - pro časové rozlišování k § 69 vyhlášky č. 410/2009 sb.

-          k nakládání s pohledávkami a jejich opravné položky

-          podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy  účetní závěrky § 45 -54 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Obec tyto směrnice pro své podmínky zpracovala a předkládá je zastupitelstvu k projednání.

 

Usnesení č 23/2010                                                                                                                      Zastupitelstvo obce po projednání :                                                                                               

 

schvaluje –  Směrnici pro časové rozlišování k § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb

                      Směrnici  k nakládání s pohledávkami a jejich opravné položky

                      Směrnici  podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky § 45-                   

                                      54 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

Hlasování:  5 pro

 

K bodu č. 6.  Pronájem bytu

K 30.9.2010 byla dána výpověď z bytu paní Anně Nietschové  v č.p. 6. Navrhuji pronajmout byt paní Ivaně Pražákové ,která dělá od května pro obecní úřad účetní.

 

Usnesení č.24 /2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

 

schvaluje- - pronájem bytu paní Ivaně Pražákové 

Hlasování:   5 pro

K bodu č. 7.  Prodej pozemků

 Pan Josef Vydra ml. požádal o odprodej obecního pozemku p.č. 456/64  přilehlého k domku č.p.30.

Bratři Jandové požádali o odprodej části obecního pozemku 104/87 přilehlého k jejich chatě. Jedná se o poslední chatu na Podzámecké , která ještě nemá koupený přilehlý pozemek. Na požadovanou část pozemku je zadáno zpracování oddělovacího GP ze kterého bude jasné o jakou výměru se bude jednat.

 

Usnesení č.25 /2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

 

schvaluje- odprodej pozemku p.č. 456/64 panu Josefovi Vydrovi ml. za cenu 35,- Kč za              

                  1 m2

                - odprodej části pozemku p.č. 104/87 dle oddělovacího GP bratrům Jandovým za  

                  cenu 150,- Kč za 1 m2 

 

Hlasování: 5  pro

 

K bodu 8. Akce 2010

 Byla vybudována Boží muka u urnového háje.  Vysvěcení panem vikářem Petrovičem bude v sobotu dne 9.října 2010.

Dodělává se zateplení hasičárny – jsou připravena k instalaci akumulační kamna – je třeba ještě zateplit vrata a luxfery –obec koupí materiál a hasiči provedou

Měly  by se letos dodělat cesty v Kalubicích –povrchová úprava

 

 

Usnesení č.26/2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

 

 Bere na vědomí: informaci o akcích

 

Hlasování:  pro

                              

 

 

K bodu 9. Dotace –náves

Byla vyhlášena mimořádná výzva na dotační titul pro úpravu návsí a veřejných prostranství. Byla podána žádost v řádném termínu do 22.8.2010 na částku 490000,- Kč

V případě získání dotace by se náves upravila dle zpracované dokumentace pro stavební povolení.

 .

 

Usnesení č.27 /2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

 Schvaluje: - podání žádosti o dotaci na úpravu návsi ve výši 490000,- Kč

                    - v případě získání dotace provést úpravu návsi dle zpracované dokumentace

 

Hlasování:  5 pro

 

 

K bodu 10. Topení škola

V rámci ozdravění ovzduší je třeba změnit způsob vytápění v budově obecního úřadu

Nabízí se možnost z programu Zelená úsporám který od července přijímá i žádosti od obcí požádat o dotaci na kotel pro spalování peletek –cena kotle cca 1450000,- Kč- dotace se dává 95000,- Kč. Cena peletek je řádově stejná jako hnědé uhlí a výhřevnost je lepší než uhlí.

 

Usnesení č.28 /2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

 

 Schvaluje: - podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na výměnu kotle

 

Hlasování: 5  pro

 

 

K bodu č.11. Monitorovací zpráva na rozhlednu

 

 Mezi 20 – 25 říjnem musíme zpracovat a odeslat monitorovací zprávu na stavbu rozhledny ,která byla financována z programu ROP Středočeského kraje.

 

Usnesení č.29 /2010

Zastupitelstvo obce po projednání:

 

 Ukládá: - starostovi obce poslat monitorovací zprávu na Regionální radu ROPu

 

Hlasování:  5 pro

 

 

K bodu č.12. Různé

Starosta obce informoval přítomné o kandidátech pro volby do obecního zastupitelstva a pozval všechny občany k volbám ,které proběhnou dne 15 a16 října.

 

K bodu č.13.Diskuse

Rodger – jak vypadá hospodaření rozhledny

 

Ing. Bumba –hospodaření rozhledny je celkem vyrovnané – po uzavření v říjnu bude předloženo podrobné vyúčtování.

 

Matějovský Petr – bude nutné vyměnit v hasičárně dveře u klubovny a je třeba najít prostor pro sušáky na hadice a kontejner.

 

Ing. Bumba – dveře necháme udělat na zakázku , místo na sušáky a kontejner se najde

 

Hrdličková Eva – jak to vypadá s parkovištěm a dětským hřištěm u hospody

 

Ing. Bumba – pro hřiště je připraven materiál a až budou finance bude se realizovat parkoviště

 

Matějovský Václav st. – cesty zarůstají

 

Ing. Bumba – budou se udržovat během zimy

 

Rodger – popílek z peletek je agresivní a ničí střechy

 

Ing. Bumba – nevím proč v programu Zelená úsporám jsou jako palivo potom preferovány

 

Daniel Sklenička – na katastru nemovitostí je jako majitel pozemku místního hřiště TJ.Roztoky

 

Ing. Bumba – to je pro mne novina – zjistíme co se stalo

 

Antonín Vrána – u cesty k mokřadu můžou koruny stromů rozrůstat do polí a budou vadit uživatelům pozemků

 

Ing. Moucha – stromky jsou vysokokmeny a vhodným řezem se nechají tvarovat tak aby nevadily

 

Jaroslav Hrdlička – je zájem o umístění pingpongového stolu v předsálí

 

Ing. Bumba- obec stůl žádný nemá – musí se koupit

 

Svoboda Vladimír – upozornil jsem na potřebu najít místo na obecních pozemcích pro sušáky na hadice a kontejner na železo 

 

Ing. Bumba – již jsme o tom hovořili –v případě potřeby se místo určitě najde

 

Svoboda Vladimír – existuje e-podatelna kam padne pošta  a internet na www

Nevěděl jsem o očkování vztekliny a musel jsem se psem do Rakovníka

 

Ing. Bumba – datové stránky existují ale očkování vztekliny to neřeší – očkování bylo vyvěšeno na úřední desce , v obchodě a vyhlášeno místním rozhlasem

 

Kouřil Ladislav – podle čeho se určuje kde se budou sekat obecní pozemky

 

Ing. Bumba – snažíme se sekat všechny obecní pozemky určuje to starosta a kdo požádá-   v letošním roce jsme bohužel, vzhledem k tomu že tuto činnost řešíme brigádnicky , nestíhali

 

Svoboda Vladimír – ve spodní části obce není slyšet rozhlas

 

Ing. Bumba – příští týden bude provedena kontrola

 

Svoboda Vladimír –žádám podat informaci k vodovodům a kanalizaci

 

Ing. Bumba – vodovod a kanalizaci řešíme rámci Svazku obcí pro vodovody a kanalizaci. Současné době je situace taková ,že náš projekt cca za 1 miliardu korun se z velkých projektů dostal do zvláštního režimu a bude se řešit místo v Bruselu  na ministerstvu Životního prostředí v Praze. Dle informací máme naději se žádostí uspět.

 

Ing. Bumba – poděkoval přítomným za účast , aktivní diskusi a pozval přítomné k volbám a na ustavující zastupitelstvo , kde bude podáván povolební guláš.  

 

Schůze byla ukončena ve 21.45 hod.

 

 

Z deníku hasičů:

 

 

O prázdniny, dá se říci, měli hasiči odpočinek. Nikde nehořelo,  nemuseli jsem tudíž vyjíždět k žádnému zásahu. Avšak ke konci prázdnin se rozhodli uspořádat pro děti akci  s příznačným názvem „ukončení prázdnin“. Konalo se v sobotu 28. srpna a to již od brzkých ranních hodin u požární nádrže dole ve vsi formou rybářských závodů. Sešlo se několik aktivních dětí a rodičů a užili si vzájemně příjemné dopoledne. Občerstvení a ceny zajistila rodina Hrdličkova. V odpoledních hodinách pak pro děti pokračovala zábava formou soutěží před hospůdkou Na kovárně. Děti mohli dobít energii grilovanými buřty a limonádou, což sponzorovali hasiči.  Večer se pak pod akcí nazývající se  „Hasičský soudek“ sešli dospělí, zejména hasiči, aby i oni ukončili s patřičným elánem prázdniny.

Po prázdninách se už hasiči opět dali do práce, začali úklidem a smotáváním hadic, následně pak prací na hasičárně. Proběhla první poprázdninová schůze, na které se hodnotila činnost jako např. účast hasičů  na hasičském cvičení  na Křivoklátě, kde jsme se umístili na krásném 3. místě.                      Hanka

 

POČASÍ     za měsíc   červenec

TEPLOTA:       průměrná      (2009)      +18,82 o C

                                                 (2010)      +22,10 o C

 

                          Rok2009         Rok2010          

 

minimální                    10.7.   +10 o C                7.7. + 11 o C

 

maximální                 23.7..    + 31 o C              16.7. +36 o C

 

srážky celkem                36,4 mm                       85 mm

 

srážky nejvyšší         17.7. 17,6mm              23.7.  40 mm

 

…………………………………………………………………… ... ... ... ... ...

POČASÍ     za měsíc   srpen

 TEPLOTA:      průměrná      (2009)      +21,15 o C

                                                 (2010)      +18,05 o C

 

                          Rok2009         Rok2010          

 

minimální                   31.8..   +10 o C                29.8.. +7 o C

 

maximální                 16.8.    + 31 o C              22.8. +29 o C

 

srážky celkem                31,3 mm                  123 mm

 

srážky nejvyšší      2.8.    13,5mm              3.8. 33 mm

 

…………………………………………………………………… ... ... ... ... ...

POČASÍ     za měsíc   září

 TEPLOTA:      průměrná      (2009)      +  16,2 o C

                                                 (2010)      +13,05 o C

 

                          Rok2009         Rok2010          

 

minimální                   1.9..   +30o C                11.9.. +24 o C

 

maximální                 16.8.    + 31 o C              22.8. +29 o C

 

srážky celkem                7,5 mm                  65,1 mm

 

srážky nejvyšší      3.9.    3,3 mm              26.9.   27 mm

 

NAROZENINY v měsíci srpnu oslavili  :

Kopecký Jaroslav                      1936

Zelený Zdeněk                           1937

Mikula Hubert                          1938

Kouřilová Růžena                    1940

Ing. Bumba Josef                     1945

Sklenička Jaroslav                  1948

Eidelpesová Ivana                  1950

Svoboda Vladimír                  1954

Korhel Milan                         1956

 

NAROZENINY v měsíci září oslavili  :

Kouřil Ladislav                         1939

Skleničková Zdena                   1940

Knotová Bohuslava                  1942

Chodora  Jaroslav                    1946

Prošek Miroslav                       1953

Hejkal Petr                               1957

Jirásek Jiří                               1957

Prošková Jiřina                       1958

 

NAROZENINY v měsíci říjnu oslavili  :

Hůla  Josef                              1923

Kopecký Slavomír                   1939

Matějovský Václav                  1942

Matějovská Miluše                  1946

Záleská Vladimíra                  1950

 

 

B l a h o p ř e j e m e!

 

 Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.

.................................................................................................................

 

 

 

 

 

Dne 29.7.2010 zemřel

Pan Josef Tyc

Ve věku nedožitých 78 let

 

Ï   Čest jeho  památce.  Ð

 

 

 

 

Dne 12.8.2010 zemřela

Paní Elička Hrdličková

Ve věku 82 let

 

Ï   Čest její  památce.  Ð

 

 

 

 

 

Dne 30.8.2010 zemřel

Pan František Pánek

Ve věku nedožitých 88 let

 

Ï   Čest jeho  památce.  Ð

 

 

 

 

 

 

Dne 23.9.2010 zemřel

Pan Josef Jartim

Ve věku nedožitých 64 let

 

Ï   Čest jeho  památce.  Ð

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  N  Z  E  R  C  E


 

 

Obecní úřad Velká Buková

nabízí občanům tyto služby :

       ověřování pravosti podpisu   30,- Kč

         ověřování pravosti listin        30,- Kč

         kopírování listin :

         zvětšování a zmenšování ve formátech A5 - A3

         ceny :

         1 strana  A 3                                      3,-  

         2 strany                                              4,-  

         1 strana A 4                                       2 ,- 

         2 strany                                              3,-  

——————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

 

Bukováček - místo vydání : Velká Buková – vychází 1x měsíčně 

 

Vydává Obecní úřad Velká Buková , IČO  244 571  

Registrováno u   M i n i s t e r s t v a   k u l t u r y

pod evidenční značkou číslo: MK ČR E 10806

Náklad :   70 kusů     Cena :    4,- Kč

——————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 1. 11. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2010 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Milan

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 27 °C 12 °C
středa 19. 6. slabý déšť 22/12 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 25/10 °C
pátek 21. 6. polojasno 24/15 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Velká Buková