Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

28.a 29.11.2022 kancelář úřadu zavřená - dovolená

VYHLÁŠKA č. 1/2005 - Požární řád

Vyhláška č. 1/2005

 

 

 

 

 

 

Obec Velká Buková na základě usnesení zastupitelstva ze dne 24.3.2005 ve smyslu § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 313/2002 Sb., na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č 1/2005.

 

 

 

 

 

 

Požární řád obce Velká Buková

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

 

 

 

 

 

         Úvodní ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 Požární řád obce Velká Buková upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Čl. 2

 

 

 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 

 

 

(2)    Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Je povinna zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 

 

 

(3)     K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec

 

 

 

a)      pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 2x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

 

 

 

b)      kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně je ve stanoveném rozsahu pověřen starosta obce.

 

 

 

(1)    Za akce schopnost jednotky požární ochrany odpovídá velitel této jednotky.

 

 

 

(2)    Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními předpisy o požární ochraně vydanými k zabezpečení požární ochrany orgány kraje a obcí.

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

 

 

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Právnické a podnikající fyzické osoby působící na území obce spolupracují s obcí na zabezpečení požární ochrany:

 

 

 

a)      v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

b)      k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu,

c)      k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

 

 

(1)    Podmínky k zabezpečení požární ochrany při uvedených činnostech stanoví nařízení kraje.

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

 

 

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci je stanoven v souladu s požárním poplachovým plánem okresu.

 

 

 

(2)    Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu správního obvodu obce je zajištěna jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje stanice Rakovník tel. č. 150 a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce uvedenými v Čl. 5 a přílohy č. 1 této vyhlášky.

 

 

 

(3)    V souladu s předpisy o požární ochraně obec vytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce; vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

 

 

 

 

 

 

Čl. 5

 

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, početní stav a vybavení

 

 

 

 

 

(1)    Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu[1] ve svém územním obvodu.

 

 

 

(2)    Na území obce Velká Buková jsou zřízeny tyto jednotky požární ochrany:

 

 

 

Kategorie JPO

Dislokace

Počet členů

Počet členů v pohotovosti pro výjezd

V

Velká Buková

10

 

 

 

 

 

 

členové zásahového družstva:

 

 

 

 

 

    velitel:                      Pálek Karel

 

 

    velitel družstva:         Hůla Karel

 

 

   strojníci:                    Kouřil Milan , Adamec Petr

 

 

   členové:                    Řehoř David, Matějovský Petr, Nejedlý Tomáš, Matějovský Václav  Zíka Luděk ,Bumba Josef

 

 

                                     

 

    Místní SDH má k dispozici tuto techniku

 

 

         TATRA 138   PL 1                       SPZ   RA-32-88

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

              (3)  Starosta obce písemně jmenuje a odvolává velitele JSDHO v souladu s § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

               (4)  Pro ověření akceschopnosti jednotek požární ochrany může obec vyhlásit cvičný požární poplach.

 

 

 

 

 

 

Čl. 6

 

 

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Přehled o zdrojích vody je v souladu s nařízením kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.

 

 

 

(2)    Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

 

 

 

(3)    Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

 

 

 

(4)    Obec stanovuje pro hašení požárů následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které odpovídají požadavkům ČSN 73 6639

 

 

 

a)      přirozené :

-        požární nádrž – rybník ve středu obce

b)      umělé :

-        požární nádrž  – spodní část obce

c)   _    rybník v Losích

 

 

 

d)  _  požární nádrž v Kalubicích

(1)    Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, který v jednom vyhotovení předává jednotce (jednotkám) požární ochrany zřízené (zřízených) podle článku 5.

 

 

 

 

 

 

Čl. 7

 

 

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.

 

 

 

(2)    Obec Velká Buková zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

 

 

 

1.   Velká Buková č.p. 82  _ budova obecního úřadu  313558137

 

 

2        Kalubice č.p. 2  _Oldřich Hula  313533790

 

 

3        Místo pro ohlášení požáru  _veř. automat na prodejně Jednoty 313558364 

 

 

 

 

 

(3)    Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů :

 

 

 

Policie ČR, tel. 158

Požární ochrana, tel. 150

Záchranná služba (ARO), tel. 155

Nemocnice Rakovník, tel. 313 525 111 

Pohotovost el. energie (STE), tel. 312 685 943-5, 800 186 435

KOIS  Kladno 312834444

Operační důstojník Kladno 312834410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8

 

 

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Vyhlášení požárního poplachu v obci  se provádí

 

 

 

 

 

 

a)      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným místním rozhlasem (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

 

 

 

b)      v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje požárním vozidlem a signálem „HO – ŘÍ“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9

 

 

 

Vnitřní organizace jednotek obce je prováděna na základě § 4 a dalších souvisejících ustanovení vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

 

 

 

 

 

 

Čl. 10

 

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu okresu je uveden v příloze č. 1.

 

 

 

 

 

 

Čl. 11

 

 

 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nejsou dotčena ustanovení § 76 až 79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

Čl. 12

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

            Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.1/2000 ze dne 10.2.2000 s účinností od 1.3.2000.

Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů.

 

 

 

 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem    15.4..2005 .

 

 

 

příloha č. 1 k vyhlášce č 2/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

 

Podle poplachového plánu okresu

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Požární poplachový plán okresu je trvale uložen na územně příslušném operačním a informačnímstředisku HZS kraje.

 

 

 

(2)    Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

 

 

(3)    V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupeň požárního poplachu

 

 

první jednotka PO 

 

 

druhé jednotka PO 

 

 

třetí jednotka PO 

 

 

 

I.

JSDHO V.Buková

 HZS Rakovník

 

 

Roztoky

 

 

II.

JSDHO Křivoklát

 Roztoky

HZS Beroun

III.

JSDHO Slabce

JSDHO Hvozd

JSDHO N.Strašecí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha č. 2 k vyhlášce č 2/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

 

 

 

§ 1 odst. 2 

 

 

 

 

 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo brání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 odst. 1 

 

 

 

 

 

 Fyzická osoba je povinna

 

 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

 

 

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

 

 

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

 

 

d) obstarat  požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

 

 

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

 

 

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

 

 

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

 

 

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

 

 

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

 

 

 

 

 

§ 17 odst. 2 

 

 

 

 

 

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily

 

 

požár.

 

 

 

 

 

§ 17 odst. 3 

 

 

 

 

 

Fyzická osoba nesmí

 

 

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

 

 

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy[2],

 

 

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

 

 

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

 

 

e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

 

 

f) provádět vypalování porostů.

 

 

 

 

 

§ 17 odst. 4 

 

 

 

 

 

Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18 

 

 

 

 

 

Osobní pomoc

 

 

 

 

 

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

 

 

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

 

 

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

 

 

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

 

 

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

 

 

 

 

 

§ 19 

 

 

 

 

 

Věcná pomoc

 

 

 

 

 

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20 odst. 1 

 

 

 

 

 

Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 se nevztahuje na 

 

 

a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,

 

 

b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance,

 

 

 jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,

 

 

c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů[3].

 

 

 

 

 

§ 20 odst. 2 

 

 

 

 

 

Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22 odst. 1 

 

 

 

 

 

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

 

 

 

 

 

§ 22 odst. 2 

 

 

 

 

 

Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 24  hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

 

 

 

 

 

§ 22 odst. 3 

 

 

 

 

 

Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

§ 25 odst. 2 

 

 

 

 

 

Fyzická osoba je povinna

 

 

a) strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací,

 

 

b) poskytnout na výzvu starosty obce, přednosty okresního úřadu nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc,

 

 

c) strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů,

 

 

d) poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech,

 

 

e) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup příslušným orgánům okresního úřadu nebo jimi zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,

 

 

f) pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup příslušným orgánům okresního úřadu nebo jimi zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

 

 

 

 

 

§ 25 odst. 3 

 

 

 

 

 

Plnění povinností uvedených v odstavci 2 může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet.

 

 

 

 

 

 

[1] zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o uměně některých zákonů.

[2] § 13  odst. 1  zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

[3] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči  o zdraví lidu, ve  znění pozdějších předpisů

Úřad

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Zina

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 3 °C
středa 30. 11. slabý déšť 6/4 °C
čtvrtek 1. 12. slabý déšť 6/4 °C
pátek 2. 12. oblačno 4/0 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7
1
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
1
27
28 29 30 1 2 3 4
Velká Buková